messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group สำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกยศพล สัจจทองดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิตรา เหล่าเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ ละม่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายอุเทน พรหมพิมพ์
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นายประดิษฐ์ สนิทบรรเลง
ลูกจ้างประจำ(พนักงานวิทยุ)
นางสุธาสินี บูชากุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นางวิไลวรรณ สุวรรณรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร)
นายปิยะ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถดับเพลิง)
นายชาญณรงค์ นันทรัตน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นายภานุสิทธิ์ แก้วประเสริฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานดับเพลิง)
นางสุภาภรณ์ สุระอุดร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(แม่บ้าน)
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฐกฤต ศุภกุลภัคภัทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรเชษฎ์ สุขะจักร์
พนักงานจ้างทั่วไป