messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
โทร : ๐๙๑-๐๖๔๙๖๒๖

รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกยศพล สัจจทองดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0892051469

ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0868568565
จ่าเอกวีระพัฒน์ ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0988826388

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรัชวดี ฝ้ายขาว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0913691165
นางช่อลดา เหลืองสินศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0895747812