เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
school กฏหมายและระเบียบ
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ. ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยาพ.ศ 2543 สำหรับเมืองพัทยา) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2