ชื่อเรื่อง : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : เทศบาลตําบลโพนพิสัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๑๔,๖๙๖,๙๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์)
ชื่อไฟล์ : B6vJMlgFri115245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้