ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ (Vision) “โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว” พันธกิจ (Mission) ๑. ขยายเขตเทศบาล ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ (Vision) “โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว” พันธกิจ (Mission) ๑. ขยายเขตเทศบาล ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ../add_file/วิสัยทัศน์ (Vision) “โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว” พันธกิจ (Mission) ๑. ขยายเขตเทศบาล ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อไฟล์ : Z4CvjF7Fri20052.pdf

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

            รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

๑. นายครใส พรหมประกาย         ดำรงตำแหน่ง  ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒

๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง              ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓

๓. นายประสาท ทองจบ             ดำรงตำแหน่ง  ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖

๔. นายบุญทวี มีชัย                    ดำรงตำแหน่ง  ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘

              นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง

๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง   ดำรงตำแหน่ง  ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒

๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม          ดำรงตำแหน่ง  ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗

๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล  ดำรงตำแหน่ง  ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑

         

           รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล

๑. นายสมเดช สมมาศ                ดำรงตำแหน่ง  ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒

๒. นายชยณัฐ  พรหมสาธร         ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗

๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง                     ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐

๔. นายวิทยา บุติมุลตรี               ดำรงตำแหน่ง  ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓

๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล              ดำรงตำแหน่ง  ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕

๖. นายอุทิตย์ กุลสอน                ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖

๗. นายเสถียร สีสงค์                  ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

            รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

๑. นายครใส พรหมประกาย         ดำรงตำแหน่ง  ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒

๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง              ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓

๓. นายประสาท ทองจบ             ดำรงตำแหน่ง  ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖

๔. นายบุญทวี มีชัย                    ดำรงตำแหน่ง  ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘

              นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง

๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง   ดำรงตำแหน่ง  ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒

๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม          ดำรงตำแหน่ง  ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗

๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล  ดำรงตำแหน่ง  ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑

         

           รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล

๑. นายสมเดช สมมาศ                ดำรงตำแหน่ง  ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒

๒. นายชยณัฐ  พรหมสาธร         ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗

๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง                     ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐

๔. นายวิทยา บุติมุลตรี               ดำรงตำแหน่ง  ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓

๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล              ดำรงตำแหน่ง  ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕

๖. นายอุทิตย์ กุลสอน                ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖

๗. นายเสถียร สีสงค์                  ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

../add_file/

            รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

๑. นายครใส พรหมประกาย         ดำรงตำแหน่ง  ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒

๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง              ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓

๓. นายประสาท ทองจบ             ดำรงตำแหน่ง  ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖

๔. นายบุญทวี มีชัย                    ดำรงตำแหน่ง  ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘

              นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง

๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง   ดำรงตำแหน่ง  ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒

๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม          ดำรงตำแหน่ง  ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗

๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล  ดำรงตำแหน่ง  ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑

         

           รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล

๑. นายสมเดช สมมาศ                ดำรงตำแหน่ง  ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒

๒. นายชยณัฐ  พรหมสาธร         ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗

๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง                     ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐

๔. นายวิทยา บุติมุลตรี               ดำรงตำแหน่ง  ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓

๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล              ดำรงตำแหน่ง  ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕

๖. นายอุทิตย์ กุลสอน                ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖

๗. นายเสถียร สีสงค์                  ดำรงตำแหน่ง  ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบันชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ :

(นายเสถียร สีสงค์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

(นายเสถียร สีสงค์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย

../add_file/

(นายเสถียร สีสงค์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัยชื่อไฟล์ :

 สถานที่ท่องเที่ยว

- วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย
 
 
 
 
 
- วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง
 
- ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
- ศาลหลักเมือง-ศาลเจ้าปู่ย่าปากห้วยหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวโพนพิสัยมาช้านาน
 
- ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 สถานที่ท่องเที่ยว

- วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย
 
 
 
 
 
- วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง
 
- ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
- ศาลหลักเมือง-ศาลเจ้าปู่ย่าปากห้วยหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวโพนพิสัยมาช้านาน
 
- ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย
../add_file/

 สถานที่ท่องเที่ยว

- วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย
 
 
 
 
 
- วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง
 
- ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
- ศาลหลักเมือง-ศาลเจ้าปู่ย่าปากห้วยหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวโพนพิสัยมาช้านาน
 
- ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย


ชื่อไฟล์ :

 

เทศบาลตำบลโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - 
๓  เว็บไซต์ http://www.phonphisai.go.th ; เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phonphisainagacity.nk

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

เทศบาลตำบลโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - 
๓  เว็บไซต์ http://www.phonphisai.go.th ; เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phonphisainagacity.nk

 

../add_file/

 

เทศบาลตำบลโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - 
๓  เว็บไซต์ http://www.phonphisai.go.th ; เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phonphisainagacity.nk

 ชื่อไฟล์ :

อำเภอโพนพิสัย

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

คำขวัญประจำอำเภอ

“หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค”

อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ

– ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี

ทิศตะวันออก

– ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่

ทิศใต้

– ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี)

ทิศตะวันตก

– ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย

ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่

๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน

๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน

๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน

๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน

๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน

๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน

๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน

๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน

๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน

๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น

– เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล

– เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย)

– องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล

การศึกษา

อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล

– โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง

– โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม

– โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง

– โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง

– โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว

– โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ

– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล

– โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓

– วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย

– โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย)

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

– มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

– มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

– มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา)

– มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา)

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา)

เศรษฐกิจ

ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่

– ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ

มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่

– เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส)

– บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก

มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่

– สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่

– ตลาดสด ชอ.เจริญ

– ตลาดสดจอมนาง

– ตลาดสดโพนบก

– ตลาดสดวัดหลวง

– ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

การคมนาคม

อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้

– รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด

– รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ

– สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม

– สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง

– สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ

– สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ

– สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด

การรักษาพยาบาล

อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ)

– โรงพยาบาลโพนพิสัย

– โรงพยาบาลพิสัยเวช

ศาสนา

อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

– วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย

– วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช

 

วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้

– วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

– คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง

 

การท่องเที่ยว

– ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๓:๐๐น.

– นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค

– ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช

– ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖

– ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘

– เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน ๑๑

– ประเพณีแข่งเรือยาว

– ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อำเภอโพนพิสัย

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

คำขวัญประจำอำเภอ

“หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค”

อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ

– ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี

ทิศตะวันออก

– ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่

ทิศใต้

– ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี)

ทิศตะวันตก

– ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย

ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่

๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน

๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน

๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน

๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน

๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน

๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน

๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน

๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน

๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน

๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น

– เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล

– เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย)

– องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล

การศึกษา

อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล

– โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง

– โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม

– โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง

– โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง

– โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว

– โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ

– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล

– โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓

– วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย

– โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย)

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

– มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

– มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

– มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา)

– มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา)

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา)

เศรษฐกิจ

ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่

– ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ

มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่

– เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส)

– บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก

มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่

– สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่

– ตลาดสด ชอ.เจริญ

– ตลาดสดจอมนาง

– ตลาดสดโพนบก

– ตลาดสดวัดหลวง

– ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

การคมนาคม

อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้

– รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด

– รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ

– สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม

– สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง

– สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ

– สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ

– สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด

การรักษาพยาบาล

อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ)

– โรงพยาบาลโพนพิสัย

– โรงพยาบาลพิสัยเวช

ศาสนา

อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

– วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย

– วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช

 

วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้

– วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

– คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง

 

การท่องเที่ยว

– ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๓:๐๐น.

– นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค

– ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช

– ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖

– ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘

– เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน ๑๑

– ประเพณีแข่งเรือยาว

– ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒

 

 

../add_file/

อำเภอโพนพิสัย

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

คำขวัญประจำอำเภอ

“หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค”

อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ

– ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี

ทิศตะวันออก

– ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่

ทิศใต้

– ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี)

ทิศตะวันตก

– ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย

ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่

๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน

๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน

๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน

๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน

๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน

๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน

๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน

๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน

๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน

๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น

– เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล

– เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย)

– องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล

การศึกษา

อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล

– โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง

– โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม

– โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง

– โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง

– โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว

– โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ

– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล

– โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓

– วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย

– โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย)

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

– มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

– มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)

– มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา)

– มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา)

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา)

เศรษฐกิจ

ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่

– ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ

– ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ

มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่

– เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส)

– บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก

มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่

– สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

– ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่

– ตลาดสด ชอ.เจริญ

– ตลาดสดจอมนาง

– ตลาดสดโพนบก

– ตลาดสดวัดหลวง

– ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

การคมนาคม

อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้

– รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด

– รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ

– สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม

– สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง

– สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ

– สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ

– สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด

การรักษาพยาบาล

อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ)

– โรงพยาบาลโพนพิสัย

– โรงพยาบาลพิสัยเวช

ศาสนา

อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

– วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย

– วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย

– วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช

 

วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้

– วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

– คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง

 

การท่องเที่ยว

– ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๓:๐๐น.

– นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค

– ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช

– ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖

– ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘

– เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน ๑๑

– ประเพณีแข่งเรือยาว

– ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒

 

 ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรมชื่อไฟล์ :
กฎหมายจัดตั้ง
รัฐธรรมนูญ


กฎหมายจัดตั้ง


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)


กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​

 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
กฎหมายจัดตั้ง
รัฐธรรมนูญ


กฎหมายจัดตั้ง


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)


กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​

 
../add_file/
กฎหมายจัดตั้ง
รัฐธรรมนูญ


กฎหมายจัดตั้ง


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)


กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)


กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​

 


ชื่อไฟล์ :
แผนพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ชาติ
 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560   –  2564


ตอบข้อหารือ

 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
แผนพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ชาติ
 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560   –  2564


ตอบข้อหารือ

 
../add_file/
แผนพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ชาติ
 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560   –  2564


ตอบข้อหารือ

 


ชื่อไฟล์ :

งบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ


เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เงินสะสม


เงินอุดหนุน

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

งบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ


เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เงินสะสม


เงินอุดหนุน

 

 

../add_file/

งบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ


เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เงินสะสม


เงินอุดหนุน

 

 ชื่อไฟล์ :
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 


การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี
 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 


การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี
 

../add_file/
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 


การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี
 ชื่อไฟล์ :

 

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

 

 

../add_file/

 

 

 ชื่อไฟล์ :
ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล
 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล
 

 

../add_file/
ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล
 

 ชื่อไฟล์ :

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 
../add_file/

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 


ชื่อไฟล์ :


 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:


 
../add_file/


 


ชื่อไฟล์ :
ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค”
“นาค” หรือ “พญานาค”  ก็คือ มโหราด มีความหมายว่า งูใหญ่  ตามคัมภีร์ พระพุทธศาสนา ( ปรมัตตราดโชขติกะมหาอภิธัมมัตถสังคทฏีกา )
“นาค” หรือ “พญานาค” ก็คือ มโหราด  มีความหมายว่า งูใหญ่  ตามคัมภีร์  พระพุทธศาสนา ( ปรมัตตราโชขติกมหาอภิธัมมัตถสังคทฏีกา ) แบ่งรายละเอียด คือ ๑,๐๒๔  ชนิด  คำว่านาค ปรากฏไว้ในที่หลายแห่งว่า  มีลำตัวยาวอย่างงู  แต่มีหงอนที่สวยงามตามยศศักดิ์  ดังปรากฏตามวัดวาอารามทั่วไป  กล่าวกันว่า  ที่อยู่ของเทวดาจะอยู่เหนือพิภพ  มนุษย์และสัตว์  จะอยู่บนพิภพ ส่วนใต้พิภพเป็นที่อาศัยของนาค  นาคนั้นมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายได้ตามใจปรารถนา  แม้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องเลื้อยไปอย่างงู  แต่หากเมื่อตาย  นอนหลับหรือผสมพันธุ์  ก็ต้องกลับสู่ร่างนาคเช่นเดิม  ตำนานพุทธาวตาร  พระสมณโคดมบรมพุทธเจ้าก็มีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลายคราว  ครั้งหนึ่งนาคได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้าบวชเป็นพระภิกษุ แต่เมื่อพอหลับนอน กายก็กลับร่างเป็นงูใหญ่  จนพระภิกษุรูปอื่นเห็นเข้า  จึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  ให้ทรงทราบ  พระองค์จึงให้ลาสิกขาไป เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน  แต่นาคก็ทูลขอให้พระภิกษุ  ทำพิธีบวชให้เรียกขานว่า “นาค” ด้วย ดังนั้นชายใดที่ได้เข้าบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา  จึงได้รับการเรียกขานว่า  นาคก่อนเสมอ
เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา ๑ พรรษา  ครั้นถึงวันออกพรรษา ( ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ) จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์  ซึ่งเชื่อกันว่าวันนี้  โลกทั้ง ๓ จะมองเห็นกันทั้งหมด  เหล่าบรรดาเทวดามนุษย์สัตว์และนาคมีความปิติยินดี  นำเครื่องบูชาถวายกันอย่างพร้อมเพรียง  โดยพญานาค ก็พ่นลูกไฟให้เห็นกันในวันดังกล่าวด้วย
บั้งไฟพญานาค  หรือในอดีตชาวหนองคาย เรียกกันว่า บั้งไฟผี  ปรากฏมาเป็นเวลาช้านานเกิดขึ้นในลำน้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเท่านั้น  มีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงอมชมพู  ขนาดลูกหมากโผล่  พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง  สว่างเรืองแสงสดใสปราศจากควัน  เสียงกลิ่น  ไม่มีสะเก็ด  ไม่โค้งตกลงมา  หรือแตกออก  แต่แสงจะวูบวับหายไปในท้องฟ้า  เมื่อขึ้นไปได้สัก ๕๐ – ๑๕๐ เมตร  ต่อมาชาวหนองคายได้พร้อมใจขนานนาม  บั้งไฟผี  เสียใหม่ให้เป็นมงคลว่า “บั้งไฟพญานาค”  ด้วยเชื่อว่าพญานาคที่อาศัยใต้วังบาดาล  ในลำน้ำโขง  ปล่อยลูกไฟในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ของทุกปี  เพื่อเป็นพุทธบูชา  แก่พระพุทะองค์  เมื่อเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ผ่านมา  เมื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจแห่แหนกันมาชมและพิสูจน์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  จังหวัดหนองคาย  จึงได้จัดกิจกรรมรองรับและตอบสนอง  ระหว่างวันออกพรรษา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ( ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ) อย่างมากมาย  หลากหลายประเภทและอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยในการเดินทาง
 
ลอยเรือไฟ
ประเพณีดั้งเดิมของชาวหนองคาย หรือ ชนชาวอีสาน  ในแถบลุ่มน้ำโขง  มีธรรมเนียมปฏิบัตินับมาเป็นเวลาช้านานในวันปวารณาออกพรรษาคือ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปีจะทำเฮือไฟ ( เรือไฟ )  ไหลล่องไปตามลำน้ำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากต้นกล้วย  ท่อนไม้  หรือไม้ขุดเป็นรูปลำเรือ  บรรจุเครื่องบูชา  ธูปเทียนดอกไม้  บางครั้งก็ใส่ขนม  นมเนย  หมากพลูลงไปด้วย  แต่หากบ้านเรือนที่อยู่ไกลแม่น้ำ ลำห้วย  ก็มักจะจุดเทียนหรือ  ถ้วยตะไลใส่น้ำมันเป็นประทีป  ประดับตามขอบระเบียงนอกบ้าน  หรือวัดวาอารามในตอนค่ำ  โดยใช้กาบกล้วยประดิษฐ์เป็นรูปเรือแทนภาชนะรองรับ  ถือว่า ทำบุญกุศล  บูชาพญานาคและบูชาพระพุทธองค์ที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเทศนาโปรดพุทธมารดา  ซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ  ที่จัดให้มีการลอยกระทง  หรือลอยประทีปในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  ที่มีจุดมุ่งหมาย  เคารพสักการะต่อพระแม่คงคงที่มีคุณต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย
แข่งขันเรือยาว
ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง  โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย  ได้มีการใช้เรือขุดในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองต่างๆ  เพื่อการติดต่อสื่อสารการขนส่ง  การประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ  จนกระทั่งจัดเป็นกองทัพเรือเพื่อขนส่งเสบียง  ลำเลียงกำลังพล  หรืออาวุธยุทธภัณฑ์  แม้เป็นฝีพายที่อยู่ในเรือ  พอถึงฝั่งก็กลายเป็นนักรบได้ทันที  จากเรือยาวสมัยโบราณ  ขนาดบรรจุฝีพาย  แตกต่างกัน  เพื่อการรบพุ่ง  หรือฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มพละกำลังความชำนาญ  ก็มาสู่การแข่งขันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานรื่นเริง  ปีนี้จังหวัดหนองคายกำหนดการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาประจำปี ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ การแข่งขันเรือยาวของหนองคาย  คือมี ๓ ประเภท  ถือเป็นสุดยอดของรายการเพราะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  และมีเงินรางวัลอีกนับแสนบาท
ปราสาทผึ้ง
การแห่ปราสาทผึ้ง  เป็นประเพณีโบราณของชาวจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานมุ่งทำเป็นพุทธบูชา  เพื่อการรับเสด็จมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในวันรุ่งขึ้น  ปราสาทผึ้งหรือชาวอีสาน เรียกว่า “ผาสาทเผิ่ง”  ชาวหนองคายจะเอาวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑  เป็น “วันโฮม”  หรือวันรวมปราสาทผึ้งจากคุ้มต่างๆ  มาตั้งประดิษฐาน ณ  วัดพระธาตุหล้าหนอง  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมมหาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  หากวัดใด  อยู่ติดริมน้ำโขงก็จะใช้การแห่แหนมาทางน้ำ  ในอดีตมีความคึกคักสนุกสนานและเอิกเกริกมาก
ตักบาตรเทโวโรหะนะ
วันเทโวโรหะนะ  หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์  หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาและเสด็จจำพรรษา  ณ  ดาวดึงส์พิภพครบไตรมาสแล้ว  โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร  ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๑  หรือที่เรียกกันว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” ด้วยภพทั้ง ๓ สวรรค์  โลกและบาดาลเปิดเห็นกันหมดและสามารถสื่อสารกันได้เพียงวันเดียว  ในครั้งนั้นเมื่อประชาชนรู้ข่าวต่างก็พร้อมใจมาเฝ้า  และนำภัตตาหารมาถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมาก  ผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถตักหยิบอาหารใส่บาตรได้ก็ปั้นข้าวเป็นก้อนๆแล้วโยนใส่บาตรจนเป็นประเพณีนิยมห่อเป็นข้าวต้ม  หรือทำข้าวต้มลูกโยน  ในบางพื้นที่ใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวโรหะนะ
จังหวัดหนองคาย  ถือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  ด้วยพื้นฐานความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาในระยะหนึ่งจังหวัดหนองคายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในช่วงออกพรรษา  และใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวมากขึ้น  ปีนี้จังหวัดหนองคาย  เปิดโอกาสให้ทำบุญใส่บาตรได้หลายเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค”
“นาค” หรือ “พญานาค”  ก็คือ มโหราด มีความหมายว่า งูใหญ่  ตามคัมภีร์ พระพุทธศาสนา ( ปรมัตตราดโชขติกะมหาอภิธัมมัตถสังคทฏีกา )
“นาค” หรือ “พญานาค” ก็คือ มโหราด  มีความหมายว่า งูใหญ่  ตามคัมภีร์  พระพุทธศาสนา ( ปรมัตตราโชขติกมหาอภิธัมมัตถสังคทฏีกา ) แบ่งรายละเอียด คือ ๑,๐๒๔  ชนิด  คำว่านาค ปรากฏไว้ในที่หลายแห่งว่า  มีลำตัวยาวอย่างงู  แต่มีหงอนที่สวยงามตามยศศักดิ์  ดังปรากฏตามวัดวาอารามทั่วไป  กล่าวกันว่า  ที่อยู่ของเทวดาจะอยู่เหนือพิภพ  มนุษย์และสัตว์  จะอยู่บนพิภพ ส่วนใต้พิภพเป็นที่อาศัยของนาค  นาคนั้นมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายได้ตามใจปรารถนา  แม้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องเลื้อยไปอย่างงู  แต่หากเมื่อตาย  นอนหลับหรือผสมพันธุ์  ก็ต้องกลับสู่ร่างนาคเช่นเดิม  ตำนานพุทธาวตาร  พระสมณโคดมบรมพุทธเจ้าก็มีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลายคราว  ครั้งหนึ่งนาคได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้าบวชเป็นพระภิกษุ แต่เมื่อพอหลับนอน กายก็กลับร่างเป็นงูใหญ่  จนพระภิกษุรูปอื่นเห็นเข้า  จึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  ให้ทรงทราบ  พระองค์จึงให้ลาสิกขาไป เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน  แต่นาคก็ทูลขอให้พระภิกษุ  ทำพิธีบวชให้เรียกขานว่า “นาค” ด้วย ดังนั้นชายใดที่ได้เข้าบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา  จึงได้รับการเรียกขานว่า  นาคก่อนเสมอ
เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา ๑ พรรษา  ครั้นถึงวันออกพรรษา ( ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ) จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์  ซึ่งเชื่อกันว่าวันนี้  โลกทั้ง ๓ จะมองเห็นกันทั้งหมด  เหล่าบรรดาเทวดามนุษย์สัตว์และนาคมีความปิติยินดี  นำเครื่องบูชาถวายกันอย่างพร้อมเพรียง  โดยพญานาค ก็พ่นลูกไฟให้เห็นกันในวันดังกล่าวด้วย
บั้งไฟพญานาค  หรือในอดีตชาวหนองคาย เรียกกันว่า บั้งไฟผี  ปรากฏมาเป็นเวลาช้านานเกิดขึ้นในลำน้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเท่านั้น  มีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงอมชมพู  ขนาดลูกหมากโผล่  พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง  สว่างเรืองแสงสดใสปราศจากควัน  เสียงกลิ่น  ไม่มีสะเก็ด  ไม่โค้งตกลงมา  หรือแตกออก  แต่แสงจะวูบวับหายไปในท้องฟ้า  เมื่อขึ้นไปได้สัก ๕๐ – ๑๕๐ เมตร  ต่อมาชาวหนองคายได้พร้อมใจขนานนาม  บั้งไฟผี  เสียใหม่ให้เป็นมงคลว่า “บั้งไฟพญานาค”  ด้วยเชื่อว่าพญานาคที่อาศัยใต้วังบาดาล  ในลำน้ำโขง  ปล่อยลูกไฟในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ของทุกปี  เพื่อเป็นพุทธบูชา  แก่พระพุทะองค์  เมื่อเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ผ่านมา  เมื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจแห่แหนกันมาชมและพิสูจน์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  จังหวัดหนองคาย  จึงได้จัดกิจกรรมรองรับและตอบสนอง  ระหว่างวันออกพรรษา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ( ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ) อย่างมากมาย  หลากหลายประเภทและอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยในการเดินทาง
 
ลอยเรือไฟ
ประเพณีดั้งเดิมของชาวหนองคาย หรือ ชนชาวอีสาน  ในแถบลุ่มน้ำโขง  มีธรรมเนียมปฏิบัตินับมาเป็นเวลาช้านานในวันปวารณาออกพรรษาคือ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปีจะทำเฮือไฟ ( เรือไฟ )  ไหลล่องไปตามลำน้ำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากต้นกล้วย  ท่อนไม้  หรือไม้ขุดเป็นรูปลำเรือ  บรรจุเครื่องบูชา  ธูปเทียนดอกไม้  บางครั้งก็ใส่ขนม  นมเนย  หมากพลูลงไปด้วย  แต่หากบ้านเรือนที่อยู่ไกลแม่น้ำ ลำห้วย  ก็มักจะจุดเทียนหรือ  ถ้วยตะไลใส่น้ำมันเป็นประทีป  ประดับตามขอบระเบียงนอกบ้าน  หรือวัดวาอารามในตอนค่ำ  โดยใช้กาบกล้วยประดิษฐ์เป็นรูปเรือแทนภาชนะรองรับ  ถือว่า ทำบุญกุศล  บูชาพญานาคและบูชาพระพุทธองค์ที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเทศนาโปรดพุทธมารดา  ซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ  ที่จัดให้มีการลอยกระทง  หรือลอยประทีปในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  ที่มีจุดมุ่งหมาย  เคารพสักการะต่อพระแม่คงคงที่มีคุณต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย
แข่งขันเรือยาว
ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง  โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย  ได้มีการใช้เรือขุดในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองต่างๆ  เพื่อการติดต่อสื่อสารการขนส่ง  การประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ  จนกระทั่งจัดเป็นกองทัพเรือเพื่อขนส่งเสบียง  ลำเลียงกำลังพล  หรืออาวุธยุทธภัณฑ์  แม้เป็นฝีพายที่อยู่ในเรือ  พอถึงฝั่งก็กลายเป็นนักรบได้ทันที  จากเรือยาวสมัยโบราณ  ขนาดบรรจุฝีพาย  แตกต่างกัน  เพื่อการรบพุ่ง  หรือฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มพละกำลังความชำนาญ  ก็มาสู่การแข่งขันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานรื่นเริง  ปีนี้จังหวัดหนองคายกำหนดการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาประจำปี ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ การแข่งขันเรือยาวของหนองคาย  คือมี ๓ ประเภท  ถือเป็นสุดยอดของรายการเพราะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  และมีเงินรางวัลอีกนับแสนบาท
ปราสาทผึ้ง
การแห่ปราสาทผึ้ง  เป็นประเพณีโบราณของชาวจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานมุ่งทำเป็นพุทธบูชา  เพื่อการรับเสด็จมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในวันรุ่งขึ้น  ปราสาทผึ้งหรือชาวอีสาน เรียกว่า “ผาสาทเผิ่ง”  ชาวหนองคายจะเอาวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑  เป็น “วันโฮม”  หรือวันรวมปราสาทผึ้งจากคุ้มต่างๆ  มาตั้งประดิษฐาน ณ  วัดพระธาตุหล้าหนอง  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมมหาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  หากวัดใด  อยู่ติดริมน้ำโขงก็จะใช้การแห่แหนมาทางน้ำ  ในอดีตมีความคึกคักสนุกสนานและเอิกเกริกมาก
ตักบาตรเทโวโรหะนะ
วันเทโวโรหะนะ  หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์  หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาและเสด็จจำพรรษา  ณ  ดาวดึงส์พิภพครบไตรมาสแล้ว  โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร  ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๑  หรือที่เรียกกันว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” ด้วยภพทั้ง ๓ สวรรค์  โลกและบาดาลเปิดเห็นกันหมดและสามารถสื่อสารกันได้เพียงวันเดียว  ในครั้งนั้นเมื่อประชาชนรู้ข่าวต่างก็พร้อมใจมาเฝ้า  และนำภัตตาหารมาถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมาก  ผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถตักหยิบอาหารใส่บาตรได้ก็ปั้นข้าวเป็นก้อนๆแล้วโยนใส่บาตรจนเป็นประเพณีนิยมห่อเป็นข้าวต้ม  หรือทำข้าวต้มลูกโยน  ในบางพื้นที่ใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวโรหะนะ
จังหวัดหนองคาย  ถือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  ด้วยพื้นฐานความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาในระยะหนึ่งจังหวัดหนองคายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในช่วงออกพรรษา  และใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวมากขึ้น  ปีนี้จังหวัดหนองคาย  เปิดโอกาสให้ทำบุญใส่บาตรได้หลายเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
 
../add_file/
ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค”
“นาค” หรือ “พญานาค”  ก็คือ มโหราด มีความหมายว่า งูใหญ่  ตามคัมภีร์ พระพุทธศาสนา ( ปรมัตตราดโชขติกะมหาอภิธัมมัตถสังคทฏีกา )
“นาค” หรือ “พญานาค” ก็คือ มโหราด  มีความหมายว่า งูใหญ่  ตามคัมภีร์  พระพุทธศาสนา ( ปรมัตตราโชขติกมหาอภิธัมมัตถสังคทฏีกา ) แบ่งรายละเอียด คือ ๑,๐๒๔  ชนิด  คำว่านาค ปรากฏไว้ในที่หลายแห่งว่า  มีลำตัวยาวอย่างงู  แต่มีหงอนที่สวยงามตามยศศักดิ์  ดังปรากฏตามวัดวาอารามทั่วไป  กล่าวกันว่า  ที่อยู่ของเทวดาจะอยู่เหนือพิภพ  มนุษย์และสัตว์  จะอยู่บนพิภพ ส่วนใต้พิภพเป็นที่อาศัยของนาค  นาคนั้นมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายได้ตามใจปรารถนา  แม้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องเลื้อยไปอย่างงู  แต่หากเมื่อตาย  นอนหลับหรือผสมพันธุ์  ก็ต้องกลับสู่ร่างนาคเช่นเดิม  ตำนานพุทธาวตาร  พระสมณโคดมบรมพุทธเจ้าก็มีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลายคราว  ครั้งหนึ่งนาคได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้าบวชเป็นพระภิกษุ แต่เมื่อพอหลับนอน กายก็กลับร่างเป็นงูใหญ่  จนพระภิกษุรูปอื่นเห็นเข้า  จึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  ให้ทรงทราบ  พระองค์จึงให้ลาสิกขาไป เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน  แต่นาคก็ทูลขอให้พระภิกษุ  ทำพิธีบวชให้เรียกขานว่า “นาค” ด้วย ดังนั้นชายใดที่ได้เข้าบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา  จึงได้รับการเรียกขานว่า  นาคก่อนเสมอ
เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา ๑ พรรษา  ครั้นถึงวันออกพรรษา ( ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ) จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์  ซึ่งเชื่อกันว่าวันนี้  โลกทั้ง ๓ จะมองเห็นกันทั้งหมด  เหล่าบรรดาเทวดามนุษย์สัตว์และนาคมีความปิติยินดี  นำเครื่องบูชาถวายกันอย่างพร้อมเพรียง  โดยพญานาค ก็พ่นลูกไฟให้เห็นกันในวันดังกล่าวด้วย
บั้งไฟพญานาค  หรือในอดีตชาวหนองคาย เรียกกันว่า บั้งไฟผี  ปรากฏมาเป็นเวลาช้านานเกิดขึ้นในลำน้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเท่านั้น  มีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงอมชมพู  ขนาดลูกหมากโผล่  พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง  สว่างเรืองแสงสดใสปราศจากควัน  เสียงกลิ่น  ไม่มีสะเก็ด  ไม่โค้งตกลงมา  หรือแตกออก  แต่แสงจะวูบวับหายไปในท้องฟ้า  เมื่อขึ้นไปได้สัก ๕๐ – ๑๕๐ เมตร  ต่อมาชาวหนองคายได้พร้อมใจขนานนาม  บั้งไฟผี  เสียใหม่ให้เป็นมงคลว่า “บั้งไฟพญานาค”  ด้วยเชื่อว่าพญานาคที่อาศัยใต้วังบาดาล  ในลำน้ำโขง  ปล่อยลูกไฟในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ของทุกปี  เพื่อเป็นพุทธบูชา  แก่พระพุทะองค์  เมื่อเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ผ่านมา  เมื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจแห่แหนกันมาชมและพิสูจน์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  จังหวัดหนองคาย  จึงได้จัดกิจกรรมรองรับและตอบสนอง  ระหว่างวันออกพรรษา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ( ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔ ) อย่างมากมาย  หลากหลายประเภทและอำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยในการเดินทาง
 
ลอยเรือไฟ
ประเพณีดั้งเดิมของชาวหนองคาย หรือ ชนชาวอีสาน  ในแถบลุ่มน้ำโขง  มีธรรมเนียมปฏิบัตินับมาเป็นเวลาช้านานในวันปวารณาออกพรรษาคือ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปีจะทำเฮือไฟ ( เรือไฟ )  ไหลล่องไปตามลำน้ำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากต้นกล้วย  ท่อนไม้  หรือไม้ขุดเป็นรูปลำเรือ  บรรจุเครื่องบูชา  ธูปเทียนดอกไม้  บางครั้งก็ใส่ขนม  นมเนย  หมากพลูลงไปด้วย  แต่หากบ้านเรือนที่อยู่ไกลแม่น้ำ ลำห้วย  ก็มักจะจุดเทียนหรือ  ถ้วยตะไลใส่น้ำมันเป็นประทีป  ประดับตามขอบระเบียงนอกบ้าน  หรือวัดวาอารามในตอนค่ำ  โดยใช้กาบกล้วยประดิษฐ์เป็นรูปเรือแทนภาชนะรองรับ  ถือว่า ทำบุญกุศล  บูชาพญานาคและบูชาพระพุทธองค์ที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเทศนาโปรดพุทธมารดา  ซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ  ที่จัดให้มีการลอยกระทง  หรือลอยประทีปในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  ที่มีจุดมุ่งหมาย  เคารพสักการะต่อพระแม่คงคงที่มีคุณต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย
แข่งขันเรือยาว
ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง  โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย  ได้มีการใช้เรือขุดในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองต่างๆ  เพื่อการติดต่อสื่อสารการขนส่ง  การประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ  จนกระทั่งจัดเป็นกองทัพเรือเพื่อขนส่งเสบียง  ลำเลียงกำลังพล  หรืออาวุธยุทธภัณฑ์  แม้เป็นฝีพายที่อยู่ในเรือ  พอถึงฝั่งก็กลายเป็นนักรบได้ทันที  จากเรือยาวสมัยโบราณ  ขนาดบรรจุฝีพาย  แตกต่างกัน  เพื่อการรบพุ่ง  หรือฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มพละกำลังความชำนาญ  ก็มาสู่การแข่งขันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานรื่นเริง  ปีนี้จังหวัดหนองคายกำหนดการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาประจำปี ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔ การแข่งขันเรือยาวของหนองคาย  คือมี ๓ ประเภท  ถือเป็นสุดยอดของรายการเพราะเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  และมีเงินรางวัลอีกนับแสนบาท
ปราสาทผึ้ง
การแห่ปราสาทผึ้ง  เป็นประเพณีโบราณของชาวจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานมุ่งทำเป็นพุทธบูชา  เพื่อการรับเสด็จมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในวันรุ่งขึ้น  ปราสาทผึ้งหรือชาวอีสาน เรียกว่า “ผาสาทเผิ่ง”  ชาวหนองคายจะเอาวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑  เป็น “วันโฮม”  หรือวันรวมปราสาทผึ้งจากคุ้มต่างๆ  มาตั้งประดิษฐาน ณ  วัดพระธาตุหล้าหนอง  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมมหาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  หากวัดใด  อยู่ติดริมน้ำโขงก็จะใช้การแห่แหนมาทางน้ำ  ในอดีตมีความคึกคักสนุกสนานและเอิกเกริกมาก
ตักบาตรเทโวโรหะนะ
วันเทโวโรหะนะ  หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์  หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาและเสด็จจำพรรษา  ณ  ดาวดึงส์พิภพครบไตรมาสแล้ว  โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร  ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๑  หรือที่เรียกกันว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” ด้วยภพทั้ง ๓ สวรรค์  โลกและบาดาลเปิดเห็นกันหมดและสามารถสื่อสารกันได้เพียงวันเดียว  ในครั้งนั้นเมื่อประชาชนรู้ข่าวต่างก็พร้อมใจมาเฝ้า  และนำภัตตาหารมาถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมาก  ผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถตักหยิบอาหารใส่บาตรได้ก็ปั้นข้าวเป็นก้อนๆแล้วโยนใส่บาตรจนเป็นประเพณีนิยมห่อเป็นข้าวต้ม  หรือทำข้าวต้มลูกโยน  ในบางพื้นที่ใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวโรหะนะ
จังหวัดหนองคาย  ถือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  ด้วยพื้นฐานความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาในระยะหนึ่งจังหวัดหนองคายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในช่วงออกพรรษา  และใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวมากขึ้น  ปีนี้จังหวัดหนองคาย  เปิดโอกาสให้ทำบุญใส่บาตรได้หลายเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
 


ชื่อไฟล์ :
เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
จังหวัดหนองคาย
 
“บั้งไฟพญานาค”  เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย    จะเริ่มปรากฏจากเหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ – 30 เมตร  แล้วจะพุ่งขึ้นสูงประมาณระดับ 50 – 150  เมตร เป็นเวลาประมาณ  5 -10 วินาที  แล้วดับหายวับไปในอากาศและไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ  โดยลูกไฟไม่มีกลิ่น   ไม่มีควัน   ไม่มีเสียง   ขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่เท่าหัวแม่มือ  กระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่  จะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ  23.00 น.
“ตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค”
ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีป  พญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่ง  จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวก ค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม  พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา  เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้  พญานาคียอมตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวชให้เรียกขานว่า “นาค”  เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนค่อยเข้าโบสถ์  จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า  “พ่อนาค”  ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน  เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์  เหล่าบรรดาพญานาคี  นาคเทวี  พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชา และพ่นบั้งไฟถวาย  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค”
“บั้งไฟพญานาค”  จึงเป็นปรากฏการณ์น่าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั่งโลก  ซึ่งจะมีปรากฏการณ์ในช่วงวันออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  ของทุกปี  และคาดว่าจะมี “บั้งไฟพญานาค”  ปรากฏในวันนี้  ซึ่งผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย  เช่น อำเภอสังคม  อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอเมือง  อำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี    และจังหวัดบึงกาฬ  อำเภอปากคาด  อำเภอเมือง  และอำเภอบึงโขงหลง ฯลฯ  
ในปีนี้จังหวัดได้เตรียมการไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว  ในเรื่องเส้นทางการจราจร  ที่พัก  หมู่บ้านโฮมสเตย์  การจัดเตรียมพื้นที่พักแรม  สำรองให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรม
 
Nong Khai Naga Fireballs and Ok Phansa Festival
The Naga Fireballs
The phenomenon of pinkish red Naga fireballs rocketing from the Mekong River takes place only over this stretch in Nong Khai province. The fireballs usually appear at 1-30 metres above the waters surface before rising to the levels of 50 – 150 metres for approximately 5 – 10 seconds and,unlike fireworks,disappear without falling down from the sky. The sizes of the odourless,smokeless,and noiseless fireballs rang from that of a thumb to a hens egg. The phenomenon will start after sunset until around 11.00 p.m.
Legend of the Nsga Fireballs
According to the life of the Buddha,after having gained enlightenment,the Buddha travelled around ancient India to propagate Buddhism. Out of great faith,the Naga Serpent King transformed himself into a man and requested to be ordained. One night, the Naga King carelessly fell asleep and resumed his original form as a serpent. He was asked by the Buddha to leave the monhood, as an animal could not be ordained. The Naga King accepted but implored that  a  monk-to-be called Naga-Nak in Thai-in his honour before attending the ordination ceremony to become a monk.Later,when the Buddha returned to the Earth from Tavatimsa Heaven where he stayed for 3 months to preach to his late mother,the Naga King and Queen,as well as their entourage,prepared some offerings including blowing fireballs to welcome Him back. Hence,the fireballs have since become known among villagers as “Naga fireballs”.
The “Naga Fireballs” is an amazing phenomenon waiting to be proven by people around the world. It happens annually right at the end of Buddhist Lent-Ok Phansa – on the full moon night of the 11th lunar month. This year, based on statistics,a larger number of fireballs are expected.
Viewing Spots
Amphoe Sangkhom,Amphoe Si Chiang Mai,Amphoe Mueang Nong Khai,Amphoe Phon Phisai,King Amphoe Rattanawapi,Amphoe Pak Khat, Amphoe Bueng Kan, and Amphoe Bueng Khong Long.
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
จังหวัดหนองคาย
 
“บั้งไฟพญานาค”  เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย    จะเริ่มปรากฏจากเหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ – 30 เมตร  แล้วจะพุ่งขึ้นสูงประมาณระดับ 50 – 150  เมตร เป็นเวลาประมาณ  5 -10 วินาที  แล้วดับหายวับไปในอากาศและไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ  โดยลูกไฟไม่มีกลิ่น   ไม่มีควัน   ไม่มีเสียง   ขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่เท่าหัวแม่มือ  กระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่  จะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ  23.00 น.
“ตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค”
ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีป  พญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่ง  จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวก ค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม  พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา  เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้  พญานาคียอมตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวชให้เรียกขานว่า “นาค”  เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนค่อยเข้าโบสถ์  จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า  “พ่อนาค”  ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน  เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์  เหล่าบรรดาพญานาคี  นาคเทวี  พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชา และพ่นบั้งไฟถวาย  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค”
“บั้งไฟพญานาค”  จึงเป็นปรากฏการณ์น่าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั่งโลก  ซึ่งจะมีปรากฏการณ์ในช่วงวันออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  ของทุกปี  และคาดว่าจะมี “บั้งไฟพญานาค”  ปรากฏในวันนี้  ซึ่งผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย  เช่น อำเภอสังคม  อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอเมือง  อำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี    และจังหวัดบึงกาฬ  อำเภอปากคาด  อำเภอเมือง  และอำเภอบึงโขงหลง ฯลฯ  
ในปีนี้จังหวัดได้เตรียมการไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว  ในเรื่องเส้นทางการจราจร  ที่พัก  หมู่บ้านโฮมสเตย์  การจัดเตรียมพื้นที่พักแรม  สำรองให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรม
 
Nong Khai Naga Fireballs and Ok Phansa Festival
The Naga Fireballs
The phenomenon of pinkish red Naga fireballs rocketing from the Mekong River takes place only over this stretch in Nong Khai province. The fireballs usually appear at 1-30 metres above the waters surface before rising to the levels of 50 – 150 metres for approximately 5 – 10 seconds and,unlike fireworks,disappear without falling down from the sky. The sizes of the odourless,smokeless,and noiseless fireballs rang from that of a thumb to a hens egg. The phenomenon will start after sunset until around 11.00 p.m.
Legend of the Nsga Fireballs
According to the life of the Buddha,after having gained enlightenment,the Buddha travelled around ancient India to propagate Buddhism. Out of great faith,the Naga Serpent King transformed himself into a man and requested to be ordained. One night, the Naga King carelessly fell asleep and resumed his original form as a serpent. He was asked by the Buddha to leave the monhood, as an animal could not be ordained. The Naga King accepted but implored that  a  monk-to-be called Naga-Nak in Thai-in his honour before attending the ordination ceremony to become a monk.Later,when the Buddha returned to the Earth from Tavatimsa Heaven where he stayed for 3 months to preach to his late mother,the Naga King and Queen,as well as their entourage,prepared some offerings including blowing fireballs to welcome Him back. Hence,the fireballs have since become known among villagers as “Naga fireballs”.
The “Naga Fireballs” is an amazing phenomenon waiting to be proven by people around the world. It happens annually right at the end of Buddhist Lent-Ok Phansa – on the full moon night of the 11th lunar month. This year, based on statistics,a larger number of fireballs are expected.
Viewing Spots
Amphoe Sangkhom,Amphoe Si Chiang Mai,Amphoe Mueang Nong Khai,Amphoe Phon Phisai,King Amphoe Rattanawapi,Amphoe Pak Khat, Amphoe Bueng Kan, and Amphoe Bueng Khong Long.
 
../add_file/
เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
จังหวัดหนองคาย
 
“บั้งไฟพญานาค”  เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย    จะเริ่มปรากฏจากเหนือผิวน้ำตั้งแต่ระดับ – 30 เมตร  แล้วจะพุ่งขึ้นสูงประมาณระดับ 50 – 150  เมตร เป็นเวลาประมาณ  5 -10 วินาที  แล้วดับหายวับไปในอากาศและไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ  โดยลูกไฟไม่มีกลิ่น   ไม่มีควัน   ไม่มีเสียง   ขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่เท่าหัวแม่มือ  กระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่  จะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ  23.00 น.
“ตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค”
ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีป  พญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่ง  จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวก ค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม  พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา  เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้  พญานาคียอมตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวชให้เรียกขานว่า “นาค”  เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนค่อยเข้าโบสถ์  จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า  “พ่อนาค”  ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน  เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์  เหล่าบรรดาพญานาคี  นาคเทวี  พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชา และพ่นบั้งไฟถวาย  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค”
“บั้งไฟพญานาค”  จึงเป็นปรากฏการณ์น่าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั่งโลก  ซึ่งจะมีปรากฏการณ์ในช่วงวันออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  ของทุกปี  และคาดว่าจะมี “บั้งไฟพญานาค”  ปรากฏในวันนี้  ซึ่งผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย  เช่น อำเภอสังคม  อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอเมือง  อำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี    และจังหวัดบึงกาฬ  อำเภอปากคาด  อำเภอเมือง  และอำเภอบึงโขงหลง ฯลฯ  
ในปีนี้จังหวัดได้เตรียมการไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว  ในเรื่องเส้นทางการจราจร  ที่พัก  หมู่บ้านโฮมสเตย์  การจัดเตรียมพื้นที่พักแรม  สำรองให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรม
 
Nong Khai Naga Fireballs and Ok Phansa Festival
The Naga Fireballs
The phenomenon of pinkish red Naga fireballs rocketing from the Mekong River takes place only over this stretch in Nong Khai province. The fireballs usually appear at 1-30 metres above the waters surface before rising to the levels of 50 – 150 metres for approximately 5 – 10 seconds and,unlike fireworks,disappear without falling down from the sky. The sizes of the odourless,smokeless,and noiseless fireballs rang from that of a thumb to a hens egg. The phenomenon will start after sunset until around 11.00 p.m.
Legend of the Nsga Fireballs
According to the life of the Buddha,after having gained enlightenment,the Buddha travelled around ancient India to propagate Buddhism. Out of great faith,the Naga Serpent King transformed himself into a man and requested to be ordained. One night, the Naga King carelessly fell asleep and resumed his original form as a serpent. He was asked by the Buddha to leave the monhood, as an animal could not be ordained. The Naga King accepted but implored that  a  monk-to-be called Naga-Nak in Thai-in his honour before attending the ordination ceremony to become a monk.Later,when the Buddha returned to the Earth from Tavatimsa Heaven where he stayed for 3 months to preach to his late mother,the Naga King and Queen,as well as their entourage,prepared some offerings including blowing fireballs to welcome Him back. Hence,the fireballs have since become known among villagers as “Naga fireballs”.
The “Naga Fireballs” is an amazing phenomenon waiting to be proven by people around the world. It happens annually right at the end of Buddhist Lent-Ok Phansa – on the full moon night of the 11th lunar month. This year, based on statistics,a larger number of fireballs are expected.
Viewing Spots
Amphoe Sangkhom,Amphoe Si Chiang Mai,Amphoe Mueang Nong Khai,Amphoe Phon Phisai,King Amphoe Rattanawapi,Amphoe Pak Khat, Amphoe Bueng Kan, and Amphoe Bueng Khong Long.
 


ชื่อไฟล์ :
ช่วงเทศกาล   ออกพรรษาของทุกปี   โดยเฉพาะคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ( ปีใดมีเดือนแปดสองหนจะเลื่อนขึ้นไปอีก ๑ วัน คือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑   ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ของประเทศลาว )   มหาชนจากทั่วทุกทิศจะหลั่งใหลมาที่อำเภอโพนพิสัย  และที่แก่งอาฮงหน้าวัดอาฮงศิลาวาส  อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย อย่างเนืองแน่นชนิดที่หาที่จอดรถไม่ได้  หรือแทบจะเดินไม่ได้   
มหาชนเหล่านั้นมา เพื่อที่จะร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟ   และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ มาชมบั้งไฟพญานาค  ลูกไฟมหัศจรรย์   ที่พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง   ที่เรียกว่ามหัศจรรย์นั้น   เพราะยังเป็นการที่ยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร   เกิดขึ้นได้อย่างไร  และทำไมจึงเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้น  แม้วันออกพรรษาของแต่ละปีคลาดเคลื่อนไปตามวันเดิม  บั้งไฟพญานาค  ก็จะเคลื่อนไปตามวันออกพรรษาของปีนั้นๆ   และทำไมถึงต้องเกิดขึ้น  และเกิดขึ้นเฉพาะในแม่น้ำโขงเท่านั้น
บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขง  พุ่งขึ้นสู่อากาศแล้วก็หายไป  เกิดขึ้นทั้งกลางแม่น้ำโขง  และบริเวณใกล้ๆ ฝั่ง  ขึ้นสูงประมาณ ๓๐ – ๕๐ เมตร  บางแห่งขึ้นสูงเป็น ๑๐๐ เมตร    ขนาดของลูกไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีขนาดโตเท่าผลส้ม  ขนาดกลางเท่าไข่ไก่     ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ     เวลาที่เกิดไม่แน่นอนแต่ต้องมืดค่ำก่อนถึงจะเกิด    บางปีเกิดตั้งแต่หัวค่ำ
(  เวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกา ) บางปีเกิดในเวลาตั้งแต่  ๓ – ๔ ทุ่ม  เรื่อยไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน  ถึง ๐๒.๐๐ นาฬิกา  จำนวนที่เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนไม่เท่ากัน  บางแห่งเกิดขึ้นเพียง ๑ ลูก  บางแห่งเกิดขึ้น ๒๐ ลูก  หรือบางแห่งก็เกิด ๕๐ – ๑๐๐ ลูก ก็มี หรือมากกว่านั้น สถานที่เกิดส่วนมากจะเป็นลำแม่น้ำโขง  แต่ก็มีบ้างที่เกิดขึ้นในห้วยหนองที่อยู่ใกล้ๆ  กับแม่น้ำโขงและอยู่ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย  อำเภอปากคาด  และบริเวณบ้านอาฮง  อำเภอบึงกาฬบางส่วน
ลักษณะการพุ่งขึ้นจากน้ำ  ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเมื่อลูกไฟพุ่งขึ้นสูงจะเฉเข้าหาฝั่งมากกว่าเฉออกนอกฝั่ง  วิ่งเร็วช้าไม่เท่ากัน  ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งจะช้า  ถ้าเกิดอยู่กลางน้ำจะเร็ว   ลักษณะลูกไฟไม่เหมือนกัน  ถ้าเกิดบริเวณอำเภอโพนพิสัยจะเป็นสีแดงอมชมพู  แต่ถ้าเกิดที่แก่งอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จะเป็นสีเขียวจนเห็นได้ชัด  ลูกไฟที่พุ่งขึ้นเมื่อสูงสุดแล้วจะหายไปเฉยๆไม่มีตกลงมาให้เห็น  ลูกไฟที่เกิดขึ้นไม่มีเสียง  ไม่มีเปลวเหมือนลูกไฟทั่วไป  ไม่มีควัน  บริเวณที่พบ คือ แม่น้ำโขงบริเวณวัดไทย  เขตสุขาภิบาลโพนพิสัย  บริเวณจุมพล  เขตสุขาภิบาลบริเวณห้วยหลวง ที่แม่น้ำห้วยหลวงไหลลงสู่แม่น้ำโขง  บริเวณวัดหลวง  บริเวณบ้านจอมนาง  และที่หนองสรวง  ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ปากน้ำห้วยเป  บ้านน้ำเป  อำเภอรัตนวาปี  บริเวณตลิ่งวัดบ้านหนองกุ้ง   อำเภอรัตนวาปี   หนองต้อน   ตำบลหนองต้อน   ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัย   และที่บริเวณแก่งอาฮง  บ้านอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  บริเวณนี้จะเป็นลูกไฟสีเขียวมรกต
แม่น้ำโขงที่มีความยาว ๔,๐๐๐  กิโลเมตร  ได้เริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศจีน  ไหลผ่านพม่า  ไทย  ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม   ประชาชนที่อยู่อาศัยตามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว  ต่างก็ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรรม   การบริโภค  เลี้ยงสัตว์  การคมนาคม  การประกอบพิธีกรรมทางน้ำ  ตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจ   ประชาชนชาวไทย  ลาว ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมานาน  ในปีหนึ่งๆ จะมีผู้เสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละไม่น้อย  ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำโขงนั้น คนเฒ่า  คนแก่ เชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ( ชาวบ้านเรียกกันว่า เงือก ) เทพเจ้าทางน้ำที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนับถือ ก็คือ เจ้าแม่สองนาง ( งู ๑ คู่ ) งูเงือก  และพญานาค  เป็นสิ่งเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะเรียก
เพื่อเป็นการเซ่นไหว้  และลดการเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำ   จึงปรากฏเห็นศาลเจ้าแม่สองนางตารมแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งฟากฝั่ง   เช่น   ศาลเจ้าแม่สองนาง   อำเภอเมืองหนองคาย  ที่วัดหายโศก   ศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอโพนพิสัย    
ที่ปากห้วยหลวง    ศาลเจ้าแม่สองนางที่บ้านจอมนางอำเภอโพนพิสัย    ศาลเจ้าแม่สองนางที่อำเภอบึงกาฬ  หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ   โดยในแต่ละปีจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อให้เจ้าแม่สองนางปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัยอันตรายและเกิดศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการทางน้ำ
พญานาค  งู  เงือก  คือ เทพเจ้าทางน้ำ  เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้น  จริงเท็จอย่างไรนั้น ยากแก่การพิสูจน์  แต่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ  ๑๕  ค่ำ เดือน  ๑๑  หรือวันแรม  ๑  ค่ำ เดือน  ๑๑   พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขง  บริเวณตั้งแต่บ้านวัดหลวง   เขตสุขาภิบาลโพนพิสัย   บ้านน้ำเป    บ้านอาฮง   จะพบกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้  ชาวอำเภอโพนพิสัย    ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงตามสถานที่กล่าวมานี้    เรียกติดปากมาตั้งแต่สมัย  ปู่    ย่า   ยาย  ว่า
 บั้งไฟพญานาค
ความเป็นมานั้น จากการเล่าของคนเฒ่า  คนแก่ คือ ในคืนวันเพ็ญเดือน  ๑๑  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เมื่อนั่งเรือออกไปหาปลากลางแม่น้ำโขงจะเกิดมีลูกไฟขึ้นรอบๆ   เรือเป็นจำนวนมาก  จนเกิดความกลัวต้องพายเรือเข้าหาฝั่งและจะเกิดขึ้นเฉพาะใน
คืนดังกล่าวเท่านั้น   ต่อมาทางอำเภอโพนพิสัยได้จัดงานไหลเรือไฟ  และชมบั้งไฟพญานาค   โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาค  สิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง  บางคนก็มาด้วยการอยากรู้ เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตนเอง  ซึ่งก็ไม่ทำให้ผู้ที่มาชมผิดหวัง  ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ   เมื่อเห็นกับตาตัวเอง  ก็ยังไม่แน่ใจ  คิดว่าจะต้องมีคนทำขึ้นเองบ้าง  ความคิดจึงได้แตกต่างกันออกไป  แต่ก็พอแยกได้  คือ
๑. กลุ่มคนรุ่นใหม่  คือ  พวกหัววิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความเชื่อว่าลูกไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นเป็นการรวมตัวกันชองก๊าซหรือ
แร่ธาตุ  เมื่อรวมตัวกันแล้วถูกแรงอัดพุ่งขึ้นเหนือน้ำทำปฏิกิริยากับอากาศ   แล้วเกิดแสงสว่างขึ้นแต่ก็มีผู้แย้งว่า ทำไมต้องมาเกิดเฉพาะวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เท่านั้น
๒. กลุ่มไม่แสดงความคิดเห็น  ดูแล้วเห็นว่ามีลูกไฟขึ้นมาจริงจากลำแม่น้ำโขง
๓. กลุ่มหัวโบราณ  มีความเชื่อว่าลำแม่น้ำโขงเป็นที่อยู่ของนาค  ซึ่งเป็นเทพชนิดหนึ่ง  สามารถแปลงกายเป็นงู หรือ คนก็ได้  ลำน้ำโขงบริเวณอำเภอโพนพิสัย  เป็นภาพ หรือเมืองหน้าด่าน  ที่เป็นทางขึ้นสู่เมืองมนุษย์ของเหล่าพญานาค  ในคืนวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  หรือวัดออกพรรษา   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์  เพื่อเป็นการต้อนรับพระพุทธองค์    บรรดาพญานาค  ที่อยู่ตามลำแม่น้ำโขง  จึงพ่นบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา  ลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำโขง  จึงเรียกกันว่า   “ บั้งไฟพญานาค”
ที่สำคัญคนยังรู้ไม่มากก็คือ ตลอดลำแม่น้ำโขง   ระยะความยาว ๔,๐๐๐ กิโลเมตร  นี้  ตรงที่ลึกที่สุด   ที่เรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง”   นั้น อยู่ที่แก่งอาฮง   คนเฒ่า   คนแก่   เคยวัดโดยใช้เชือกผูกก้อนหินหย่อนลงไปวัดได้  ๙๘  วา    และ
ตรงจุดนั้น   จะเป็นแอ่งน้ำวนขนาดใหญ่  เมื่อหน้าแล้งจะเห็นได้ชัดเจนมาก    นอกจากที่แก่งอาฮงจะเป็นจุดที่ลึกที่สุด   ของ
ลำน้ำโขงแล้ว  ชาวบ้านยังเชื่อว่าจุดดังกล่าว  เป็นภพ  หรือเมืองหลวงของพญานาค   โดยคนเฒ่า  คนแก่  เล่าว่าแก่งอาฮง นั้น 
 
จะมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่    ว่ายข้ามจากฝั่งไทยไปยังฝั่งลาว    ในลักษณะตรง   น้ำแตกเป็นฟอง    ถ้าหากไปดูบริเวณริมฝั่งโขง   จะเห็นรอยพญานาคปรากฏอยู่   ฝั่งตรงข้ามกับแก่งอาฮงจะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง
จากคำบอกเล่าของพ่อเฒ่าอุ่นหล้า   อัศศมนตรี  อายุ  ๙๑  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๔๓๕  คุ้มวัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ในสมัยหนุ่มๆ   เป็นนายท้ายเรือที่ล่องเรือไปมาระหว่างหนองคาย – บึงกาฬ  เมื่อถึงฤดูน้ำเต็มตลิ่ง  เมื่อผ่านมาถึงแก่งอาฮง  บริเวณที่เรียกว่า   “สะดือแม่น้ำโขง”    จะเห็นสิ่งประหลาดมองห่างจากเรือประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีต้นตาลขนาดใหญ่ไม่มีใบ     โผล่ขึ้นจากน้ำราวๆ  ๒  เมตร  มีละอองน้ำเป็นฝอย ๆ  รอบๆ  ต้นตาลสีดำมัน  แต่เมื่อเดินเรือเข้าไปใกล้ๆ  ก็จะไม่เห็นอะไร  ทำให้ผู้คนที่เดินทางตามลำน้ำ  เมื่อผ่านบริเวณนี้  ก็จะนำพวกหมากพลู  เหล้าขาว  โยนลงไปในน้ำ  เพื่อเป็นการเซ่นไหว้เจ้าที่  เจ้าทาง บริเวณแก่งอาฮง   มีความประหลาดอีกประการ  คือ  ศพจะไหลไม่พ้นแก่งอาฮง  เมื่อมีคนหรือศพตกลงในแม่น้ำโขงเหนือแก่งอาฮง  ไม่ว่าที่ใด   ถ้าหาศพไม่พบ  จะหาพบได้ที่นี่  คือ แก่งอาฮง
สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้   ไม่ว่าจะเป็น ลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากกลางแม่น้ำโขง  ที่เรียกว่า  “ บั้งไฟพญานาค”   หรือ  รอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนหน้ารถของชาวบ้านที่จอด ไว้หน้าวัดไทย   อำเภอโพนพิสัย  ถึง  ๕  ครั้ง  เมื่อเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๖   เพื่อแสดงให้เห็นว่าพญานาคมีจริง   เนื่องจากไม่มีคนเชื่อ  จึงเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ  ให้เห็น   ซึ่งรอยประหลาดนี้  มีคนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค  สิ่งต่างๆ   เหล่านี้  ยังเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางพิสูจน์ต่อไป   ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร  แต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑  คือ วันออกพรรษา  หากใครไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองได้  ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณอำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี  และบริเวณแก่งอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ช่วงเทศกาล   ออกพรรษาของทุกปี   โดยเฉพาะคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ( ปีใดมีเดือนแปดสองหนจะเลื่อนขึ้นไปอีก ๑ วัน คือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑   ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ของประเทศลาว )   มหาชนจากทั่วทุกทิศจะหลั่งใหลมาที่อำเภอโพนพิสัย  และที่แก่งอาฮงหน้าวัดอาฮงศิลาวาส  อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย อย่างเนืองแน่นชนิดที่หาที่จอดรถไม่ได้  หรือแทบจะเดินไม่ได้   
มหาชนเหล่านั้นมา เพื่อที่จะร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟ   และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ มาชมบั้งไฟพญานาค  ลูกไฟมหัศจรรย์   ที่พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง   ที่เรียกว่ามหัศจรรย์นั้น   เพราะยังเป็นการที่ยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร   เกิดขึ้นได้อย่างไร  และทำไมจึงเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้น  แม้วันออกพรรษาของแต่ละปีคลาดเคลื่อนไปตามวันเดิม  บั้งไฟพญานาค  ก็จะเคลื่อนไปตามวันออกพรรษาของปีนั้นๆ   และทำไมถึงต้องเกิดขึ้น  และเกิดขึ้นเฉพาะในแม่น้ำโขงเท่านั้น
บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขง  พุ่งขึ้นสู่อากาศแล้วก็หายไป  เกิดขึ้นทั้งกลางแม่น้ำโขง  และบริเวณใกล้ๆ ฝั่ง  ขึ้นสูงประมาณ ๓๐ – ๕๐ เมตร  บางแห่งขึ้นสูงเป็น ๑๐๐ เมตร    ขนาดของลูกไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีขนาดโตเท่าผลส้ม  ขนาดกลางเท่าไข่ไก่     ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ     เวลาที่เกิดไม่แน่นอนแต่ต้องมืดค่ำก่อนถึงจะเกิด    บางปีเกิดตั้งแต่หัวค่ำ
(  เวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกา ) บางปีเกิดในเวลาตั้งแต่  ๓ – ๔ ทุ่ม  เรื่อยไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน  ถึง ๐๒.๐๐ นาฬิกา  จำนวนที่เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนไม่เท่ากัน  บางแห่งเกิดขึ้นเพียง ๑ ลูก  บางแห่งเกิดขึ้น ๒๐ ลูก  หรือบางแห่งก็เกิด ๕๐ – ๑๐๐ ลูก ก็มี หรือมากกว่านั้น สถานที่เกิดส่วนมากจะเป็นลำแม่น้ำโขง  แต่ก็มีบ้างที่เกิดขึ้นในห้วยหนองที่อยู่ใกล้ๆ  กับแม่น้ำโขงและอยู่ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย  อำเภอปากคาด  และบริเวณบ้านอาฮง  อำเภอบึงกาฬบางส่วน
ลักษณะการพุ่งขึ้นจากน้ำ  ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเมื่อลูกไฟพุ่งขึ้นสูงจะเฉเข้าหาฝั่งมากกว่าเฉออกนอกฝั่ง  วิ่งเร็วช้าไม่เท่ากัน  ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งจะช้า  ถ้าเกิดอยู่กลางน้ำจะเร็ว   ลักษณะลูกไฟไม่เหมือนกัน  ถ้าเกิดบริเวณอำเภอโพนพิสัยจะเป็นสีแดงอมชมพู  แต่ถ้าเกิดที่แก่งอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จะเป็นสีเขียวจนเห็นได้ชัด  ลูกไฟที่พุ่งขึ้นเมื่อสูงสุดแล้วจะหายไปเฉยๆไม่มีตกลงมาให้เห็น  ลูกไฟที่เกิดขึ้นไม่มีเสียง  ไม่มีเปลวเหมือนลูกไฟทั่วไป  ไม่มีควัน  บริเวณที่พบ คือ แม่น้ำโขงบริเวณวัดไทย  เขตสุขาภิบาลโพนพิสัย  บริเวณจุมพล  เขตสุขาภิบาลบริเวณห้วยหลวง ที่แม่น้ำห้วยหลวงไหลลงสู่แม่น้ำโขง  บริเวณวัดหลวง  บริเวณบ้านจอมนาง  และที่หนองสรวง  ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ปากน้ำห้วยเป  บ้านน้ำเป  อำเภอรัตนวาปี  บริเวณตลิ่งวัดบ้านหนองกุ้ง   อำเภอรัตนวาปี   หนองต้อน   ตำบลหนองต้อน   ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัย   และที่บริเวณแก่งอาฮง  บ้านอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  บริเวณนี้จะเป็นลูกไฟสีเขียวมรกต
แม่น้ำโขงที่มีความยาว ๔,๐๐๐  กิโลเมตร  ได้เริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศจีน  ไหลผ่านพม่า  ไทย  ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม   ประชาชนที่อยู่อาศัยตามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว  ต่างก็ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรรม   การบริโภค  เลี้ยงสัตว์  การคมนาคม  การประกอบพิธีกรรมทางน้ำ  ตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจ   ประชาชนชาวไทย  ลาว ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมานาน  ในปีหนึ่งๆ จะมีผู้เสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละไม่น้อย  ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำโขงนั้น คนเฒ่า  คนแก่ เชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ( ชาวบ้านเรียกกันว่า เงือก ) เทพเจ้าทางน้ำที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนับถือ ก็คือ เจ้าแม่สองนาง ( งู ๑ คู่ ) งูเงือก  และพญานาค  เป็นสิ่งเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะเรียก
เพื่อเป็นการเซ่นไหว้  และลดการเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำ   จึงปรากฏเห็นศาลเจ้าแม่สองนางตารมแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งฟากฝั่ง   เช่น   ศาลเจ้าแม่สองนาง   อำเภอเมืองหนองคาย  ที่วัดหายโศก   ศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอโพนพิสัย    
ที่ปากห้วยหลวง    ศาลเจ้าแม่สองนางที่บ้านจอมนางอำเภอโพนพิสัย    ศาลเจ้าแม่สองนางที่อำเภอบึงกาฬ  หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ   โดยในแต่ละปีจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อให้เจ้าแม่สองนางปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัยอันตรายและเกิดศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการทางน้ำ
พญานาค  งู  เงือก  คือ เทพเจ้าทางน้ำ  เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้น  จริงเท็จอย่างไรนั้น ยากแก่การพิสูจน์  แต่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ  ๑๕  ค่ำ เดือน  ๑๑  หรือวันแรม  ๑  ค่ำ เดือน  ๑๑   พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขง  บริเวณตั้งแต่บ้านวัดหลวง   เขตสุขาภิบาลโพนพิสัย   บ้านน้ำเป    บ้านอาฮง   จะพบกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้  ชาวอำเภอโพนพิสัย    ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงตามสถานที่กล่าวมานี้    เรียกติดปากมาตั้งแต่สมัย  ปู่    ย่า   ยาย  ว่า
 บั้งไฟพญานาค
ความเป็นมานั้น จากการเล่าของคนเฒ่า  คนแก่ คือ ในคืนวันเพ็ญเดือน  ๑๑  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เมื่อนั่งเรือออกไปหาปลากลางแม่น้ำโขงจะเกิดมีลูกไฟขึ้นรอบๆ   เรือเป็นจำนวนมาก  จนเกิดความกลัวต้องพายเรือเข้าหาฝั่งและจะเกิดขึ้นเฉพาะใน
คืนดังกล่าวเท่านั้น   ต่อมาทางอำเภอโพนพิสัยได้จัดงานไหลเรือไฟ  และชมบั้งไฟพญานาค   โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาค  สิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง  บางคนก็มาด้วยการอยากรู้ เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตนเอง  ซึ่งก็ไม่ทำให้ผู้ที่มาชมผิดหวัง  ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ   เมื่อเห็นกับตาตัวเอง  ก็ยังไม่แน่ใจ  คิดว่าจะต้องมีคนทำขึ้นเองบ้าง  ความคิดจึงได้แตกต่างกันออกไป  แต่ก็พอแยกได้  คือ
๑. กลุ่มคนรุ่นใหม่  คือ  พวกหัววิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความเชื่อว่าลูกไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นเป็นการรวมตัวกันชองก๊าซหรือ
แร่ธาตุ  เมื่อรวมตัวกันแล้วถูกแรงอัดพุ่งขึ้นเหนือน้ำทำปฏิกิริยากับอากาศ   แล้วเกิดแสงสว่างขึ้นแต่ก็มีผู้แย้งว่า ทำไมต้องมาเกิดเฉพาะวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เท่านั้น
๒. กลุ่มไม่แสดงความคิดเห็น  ดูแล้วเห็นว่ามีลูกไฟขึ้นมาจริงจากลำแม่น้ำโขง
๓. กลุ่มหัวโบราณ  มีความเชื่อว่าลำแม่น้ำโขงเป็นที่อยู่ของนาค  ซึ่งเป็นเทพชนิดหนึ่ง  สามารถแปลงกายเป็นงู หรือ คนก็ได้  ลำน้ำโขงบริเวณอำเภอโพนพิสัย  เป็นภาพ หรือเมืองหน้าด่าน  ที่เป็นทางขึ้นสู่เมืองมนุษย์ของเหล่าพญานาค  ในคืนวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  หรือวัดออกพรรษา   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์  เพื่อเป็นการต้อนรับพระพุทธองค์    บรรดาพญานาค  ที่อยู่ตามลำแม่น้ำโขง  จึงพ่นบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา  ลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำโขง  จึงเรียกกันว่า   “ บั้งไฟพญานาค”
ที่สำคัญคนยังรู้ไม่มากก็คือ ตลอดลำแม่น้ำโขง   ระยะความยาว ๔,๐๐๐ กิโลเมตร  นี้  ตรงที่ลึกที่สุด   ที่เรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง”   นั้น อยู่ที่แก่งอาฮง   คนเฒ่า   คนแก่   เคยวัดโดยใช้เชือกผูกก้อนหินหย่อนลงไปวัดได้  ๙๘  วา    และ
ตรงจุดนั้น   จะเป็นแอ่งน้ำวนขนาดใหญ่  เมื่อหน้าแล้งจะเห็นได้ชัดเจนมาก    นอกจากที่แก่งอาฮงจะเป็นจุดที่ลึกที่สุด   ของ
ลำน้ำโขงแล้ว  ชาวบ้านยังเชื่อว่าจุดดังกล่าว  เป็นภพ  หรือเมืองหลวงของพญานาค   โดยคนเฒ่า  คนแก่  เล่าว่าแก่งอาฮง นั้น 
 
จะมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่    ว่ายข้ามจากฝั่งไทยไปยังฝั่งลาว    ในลักษณะตรง   น้ำแตกเป็นฟอง    ถ้าหากไปดูบริเวณริมฝั่งโขง   จะเห็นรอยพญานาคปรากฏอยู่   ฝั่งตรงข้ามกับแก่งอาฮงจะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง
จากคำบอกเล่าของพ่อเฒ่าอุ่นหล้า   อัศศมนตรี  อายุ  ๙๑  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๔๓๕  คุ้มวัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ในสมัยหนุ่มๆ   เป็นนายท้ายเรือที่ล่องเรือไปมาระหว่างหนองคาย – บึงกาฬ  เมื่อถึงฤดูน้ำเต็มตลิ่ง  เมื่อผ่านมาถึงแก่งอาฮง  บริเวณที่เรียกว่า   “สะดือแม่น้ำโขง”    จะเห็นสิ่งประหลาดมองห่างจากเรือประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีต้นตาลขนาดใหญ่ไม่มีใบ     โผล่ขึ้นจากน้ำราวๆ  ๒  เมตร  มีละอองน้ำเป็นฝอย ๆ  รอบๆ  ต้นตาลสีดำมัน  แต่เมื่อเดินเรือเข้าไปใกล้ๆ  ก็จะไม่เห็นอะไร  ทำให้ผู้คนที่เดินทางตามลำน้ำ  เมื่อผ่านบริเวณนี้  ก็จะนำพวกหมากพลู  เหล้าขาว  โยนลงไปในน้ำ  เพื่อเป็นการเซ่นไหว้เจ้าที่  เจ้าทาง บริเวณแก่งอาฮง   มีความประหลาดอีกประการ  คือ  ศพจะไหลไม่พ้นแก่งอาฮง  เมื่อมีคนหรือศพตกลงในแม่น้ำโขงเหนือแก่งอาฮง  ไม่ว่าที่ใด   ถ้าหาศพไม่พบ  จะหาพบได้ที่นี่  คือ แก่งอาฮง
สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้   ไม่ว่าจะเป็น ลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากกลางแม่น้ำโขง  ที่เรียกว่า  “ บั้งไฟพญานาค”   หรือ  รอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนหน้ารถของชาวบ้านที่จอด ไว้หน้าวัดไทย   อำเภอโพนพิสัย  ถึง  ๕  ครั้ง  เมื่อเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๖   เพื่อแสดงให้เห็นว่าพญานาคมีจริง   เนื่องจากไม่มีคนเชื่อ  จึงเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ  ให้เห็น   ซึ่งรอยประหลาดนี้  มีคนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค  สิ่งต่างๆ   เหล่านี้  ยังเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางพิสูจน์ต่อไป   ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร  แต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑  คือ วันออกพรรษา  หากใครไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองได้  ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณอำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี  และบริเวณแก่งอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย
 
../add_file/
ช่วงเทศกาล   ออกพรรษาของทุกปี   โดยเฉพาะคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ( ปีใดมีเดือนแปดสองหนจะเลื่อนขึ้นไปอีก ๑ วัน คือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑   ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ของประเทศลาว )   มหาชนจากทั่วทุกทิศจะหลั่งใหลมาที่อำเภอโพนพิสัย  และที่แก่งอาฮงหน้าวัดอาฮงศิลาวาส  อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย อย่างเนืองแน่นชนิดที่หาที่จอดรถไม่ได้  หรือแทบจะเดินไม่ได้   
มหาชนเหล่านั้นมา เพื่อที่จะร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟ   และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ มาชมบั้งไฟพญานาค  ลูกไฟมหัศจรรย์   ที่พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง   ที่เรียกว่ามหัศจรรย์นั้น   เพราะยังเป็นการที่ยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร   เกิดขึ้นได้อย่างไร  และทำไมจึงเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้น  แม้วันออกพรรษาของแต่ละปีคลาดเคลื่อนไปตามวันเดิม  บั้งไฟพญานาค  ก็จะเคลื่อนไปตามวันออกพรรษาของปีนั้นๆ   และทำไมถึงต้องเกิดขึ้น  และเกิดขึ้นเฉพาะในแม่น้ำโขงเท่านั้น
บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขง  พุ่งขึ้นสู่อากาศแล้วก็หายไป  เกิดขึ้นทั้งกลางแม่น้ำโขง  และบริเวณใกล้ๆ ฝั่ง  ขึ้นสูงประมาณ ๓๐ – ๕๐ เมตร  บางแห่งขึ้นสูงเป็น ๑๐๐ เมตร    ขนาดของลูกไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีขนาดโตเท่าผลส้ม  ขนาดกลางเท่าไข่ไก่     ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ     เวลาที่เกิดไม่แน่นอนแต่ต้องมืดค่ำก่อนถึงจะเกิด    บางปีเกิดตั้งแต่หัวค่ำ
(  เวลา ๑๘.๐๐  นาฬิกา ) บางปีเกิดในเวลาตั้งแต่  ๓ – ๔ ทุ่ม  เรื่อยไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน  ถึง ๐๒.๐๐ นาฬิกา  จำนวนที่เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนไม่เท่ากัน  บางแห่งเกิดขึ้นเพียง ๑ ลูก  บางแห่งเกิดขึ้น ๒๐ ลูก  หรือบางแห่งก็เกิด ๕๐ – ๑๐๐ ลูก ก็มี หรือมากกว่านั้น สถานที่เกิดส่วนมากจะเป็นลำแม่น้ำโขง  แต่ก็มีบ้างที่เกิดขึ้นในห้วยหนองที่อยู่ใกล้ๆ  กับแม่น้ำโขงและอยู่ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย  อำเภอปากคาด  และบริเวณบ้านอาฮง  อำเภอบึงกาฬบางส่วน
ลักษณะการพุ่งขึ้นจากน้ำ  ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเมื่อลูกไฟพุ่งขึ้นสูงจะเฉเข้าหาฝั่งมากกว่าเฉออกนอกฝั่ง  วิ่งเร็วช้าไม่เท่ากัน  ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งจะช้า  ถ้าเกิดอยู่กลางน้ำจะเร็ว   ลักษณะลูกไฟไม่เหมือนกัน  ถ้าเกิดบริเวณอำเภอโพนพิสัยจะเป็นสีแดงอมชมพู  แต่ถ้าเกิดที่แก่งอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จะเป็นสีเขียวจนเห็นได้ชัด  ลูกไฟที่พุ่งขึ้นเมื่อสูงสุดแล้วจะหายไปเฉยๆไม่มีตกลงมาให้เห็น  ลูกไฟที่เกิดขึ้นไม่มีเสียง  ไม่มีเปลวเหมือนลูกไฟทั่วไป  ไม่มีควัน  บริเวณที่พบ คือ แม่น้ำโขงบริเวณวัดไทย  เขตสุขาภิบาลโพนพิสัย  บริเวณจุมพล  เขตสุขาภิบาลบริเวณห้วยหลวง ที่แม่น้ำห้วยหลวงไหลลงสู่แม่น้ำโขง  บริเวณวัดหลวง  บริเวณบ้านจอมนาง  และที่หนองสรวง  ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ปากน้ำห้วยเป  บ้านน้ำเป  อำเภอรัตนวาปี  บริเวณตลิ่งวัดบ้านหนองกุ้ง   อำเภอรัตนวาปี   หนองต้อน   ตำบลหนองต้อน   ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัย   และที่บริเวณแก่งอาฮง  บ้านอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  บริเวณนี้จะเป็นลูกไฟสีเขียวมรกต
แม่น้ำโขงที่มีความยาว ๔,๐๐๐  กิโลเมตร  ได้เริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศจีน  ไหลผ่านพม่า  ไทย  ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม   ประชาชนที่อยู่อาศัยตามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว  ต่างก็ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรรม   การบริโภค  เลี้ยงสัตว์  การคมนาคม  การประกอบพิธีกรรมทางน้ำ  ตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจ   ประชาชนชาวไทย  ลาว ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมานาน  ในปีหนึ่งๆ จะมีผู้เสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละไม่น้อย  ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำโขงนั้น คนเฒ่า  คนแก่ เชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำ ( ชาวบ้านเรียกกันว่า เงือก ) เทพเจ้าทางน้ำที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนับถือ ก็คือ เจ้าแม่สองนาง ( งู ๑ คู่ ) งูเงือก  และพญานาค  เป็นสิ่งเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะเรียก
เพื่อเป็นการเซ่นไหว้  และลดการเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำ   จึงปรากฏเห็นศาลเจ้าแม่สองนางตารมแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งฟากฝั่ง   เช่น   ศาลเจ้าแม่สองนาง   อำเภอเมืองหนองคาย  ที่วัดหายโศก   ศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอโพนพิสัย    
ที่ปากห้วยหลวง    ศาลเจ้าแม่สองนางที่บ้านจอมนางอำเภอโพนพิสัย    ศาลเจ้าแม่สองนางที่อำเภอบึงกาฬ  หน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ   โดยในแต่ละปีจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อให้เจ้าแม่สองนางปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัยอันตรายและเกิดศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการทางน้ำ
พญานาค  งู  เงือก  คือ เทพเจ้าทางน้ำ  เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้น  จริงเท็จอย่างไรนั้น ยากแก่การพิสูจน์  แต่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ  ๑๕  ค่ำ เดือน  ๑๑  หรือวันแรม  ๑  ค่ำ เดือน  ๑๑   พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขง  บริเวณตั้งแต่บ้านวัดหลวง   เขตสุขาภิบาลโพนพิสัย   บ้านน้ำเป    บ้านอาฮง   จะพบกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้  ชาวอำเภอโพนพิสัย    ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงตามสถานที่กล่าวมานี้    เรียกติดปากมาตั้งแต่สมัย  ปู่    ย่า   ยาย  ว่า
 บั้งไฟพญานาค
ความเป็นมานั้น จากการเล่าของคนเฒ่า  คนแก่ คือ ในคืนวันเพ็ญเดือน  ๑๑  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เมื่อนั่งเรือออกไปหาปลากลางแม่น้ำโขงจะเกิดมีลูกไฟขึ้นรอบๆ   เรือเป็นจำนวนมาก  จนเกิดความกลัวต้องพายเรือเข้าหาฝั่งและจะเกิดขึ้นเฉพาะใน
คืนดังกล่าวเท่านั้น   ต่อมาทางอำเภอโพนพิสัยได้จัดงานไหลเรือไฟ  และชมบั้งไฟพญานาค   โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาค  สิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง  บางคนก็มาด้วยการอยากรู้ เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตนเอง  ซึ่งก็ไม่ทำให้ผู้ที่มาชมผิดหวัง  ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ   เมื่อเห็นกับตาตัวเอง  ก็ยังไม่แน่ใจ  คิดว่าจะต้องมีคนทำขึ้นเองบ้าง  ความคิดจึงได้แตกต่างกันออกไป  แต่ก็พอแยกได้  คือ
๑. กลุ่มคนรุ่นใหม่  คือ  พวกหัววิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความเชื่อว่าลูกไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นเป็นการรวมตัวกันชองก๊าซหรือ
แร่ธาตุ  เมื่อรวมตัวกันแล้วถูกแรงอัดพุ่งขึ้นเหนือน้ำทำปฏิกิริยากับอากาศ   แล้วเกิดแสงสว่างขึ้นแต่ก็มีผู้แย้งว่า ทำไมต้องมาเกิดเฉพาะวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เท่านั้น
๒. กลุ่มไม่แสดงความคิดเห็น  ดูแล้วเห็นว่ามีลูกไฟขึ้นมาจริงจากลำแม่น้ำโขง
๓. กลุ่มหัวโบราณ  มีความเชื่อว่าลำแม่น้ำโขงเป็นที่อยู่ของนาค  ซึ่งเป็นเทพชนิดหนึ่ง  สามารถแปลงกายเป็นงู หรือ คนก็ได้  ลำน้ำโขงบริเวณอำเภอโพนพิสัย  เป็นภาพ หรือเมืองหน้าด่าน  ที่เป็นทางขึ้นสู่เมืองมนุษย์ของเหล่าพญานาค  ในคืนวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  หรือวัดออกพรรษา   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์  เพื่อเป็นการต้อนรับพระพุทธองค์    บรรดาพญานาค  ที่อยู่ตามลำแม่น้ำโขง  จึงพ่นบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา  ลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำโขง  จึงเรียกกันว่า   “ บั้งไฟพญานาค”
ที่สำคัญคนยังรู้ไม่มากก็คือ ตลอดลำแม่น้ำโขง   ระยะความยาว ๔,๐๐๐ กิโลเมตร  นี้  ตรงที่ลึกที่สุด   ที่เรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง”   นั้น อยู่ที่แก่งอาฮง   คนเฒ่า   คนแก่   เคยวัดโดยใช้เชือกผูกก้อนหินหย่อนลงไปวัดได้  ๙๘  วา    และ
ตรงจุดนั้น   จะเป็นแอ่งน้ำวนขนาดใหญ่  เมื่อหน้าแล้งจะเห็นได้ชัดเจนมาก    นอกจากที่แก่งอาฮงจะเป็นจุดที่ลึกที่สุด   ของ
ลำน้ำโขงแล้ว  ชาวบ้านยังเชื่อว่าจุดดังกล่าว  เป็นภพ  หรือเมืองหลวงของพญานาค   โดยคนเฒ่า  คนแก่  เล่าว่าแก่งอาฮง นั้น 
 
จะมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่    ว่ายข้ามจากฝั่งไทยไปยังฝั่งลาว    ในลักษณะตรง   น้ำแตกเป็นฟอง    ถ้าหากไปดูบริเวณริมฝั่งโขง   จะเห็นรอยพญานาคปรากฏอยู่   ฝั่งตรงข้ามกับแก่งอาฮงจะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง
จากคำบอกเล่าของพ่อเฒ่าอุ่นหล้า   อัศศมนตรี  อายุ  ๙๑  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๔๓๕  คุ้มวัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ในสมัยหนุ่มๆ   เป็นนายท้ายเรือที่ล่องเรือไปมาระหว่างหนองคาย – บึงกาฬ  เมื่อถึงฤดูน้ำเต็มตลิ่ง  เมื่อผ่านมาถึงแก่งอาฮง  บริเวณที่เรียกว่า   “สะดือแม่น้ำโขง”    จะเห็นสิ่งประหลาดมองห่างจากเรือประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีต้นตาลขนาดใหญ่ไม่มีใบ     โผล่ขึ้นจากน้ำราวๆ  ๒  เมตร  มีละอองน้ำเป็นฝอย ๆ  รอบๆ  ต้นตาลสีดำมัน  แต่เมื่อเดินเรือเข้าไปใกล้ๆ  ก็จะไม่เห็นอะไร  ทำให้ผู้คนที่เดินทางตามลำน้ำ  เมื่อผ่านบริเวณนี้  ก็จะนำพวกหมากพลู  เหล้าขาว  โยนลงไปในน้ำ  เพื่อเป็นการเซ่นไหว้เจ้าที่  เจ้าทาง บริเวณแก่งอาฮง   มีความประหลาดอีกประการ  คือ  ศพจะไหลไม่พ้นแก่งอาฮง  เมื่อมีคนหรือศพตกลงในแม่น้ำโขงเหนือแก่งอาฮง  ไม่ว่าที่ใด   ถ้าหาศพไม่พบ  จะหาพบได้ที่นี่  คือ แก่งอาฮง
สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้   ไม่ว่าจะเป็น ลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากกลางแม่น้ำโขง  ที่เรียกว่า  “ บั้งไฟพญานาค”   หรือ  รอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนหน้ารถของชาวบ้านที่จอด ไว้หน้าวัดไทย   อำเภอโพนพิสัย  ถึง  ๕  ครั้ง  เมื่อเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๖   เพื่อแสดงให้เห็นว่าพญานาคมีจริง   เนื่องจากไม่มีคนเชื่อ  จึงเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ  ให้เห็น   ซึ่งรอยประหลาดนี้  มีคนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค  สิ่งต่างๆ   เหล่านี้  ยังเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางพิสูจน์ต่อไป   ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร  แต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑  คือ วันออกพรรษา  หากใครไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองได้  ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณอำเภอโพนพิสัย  อำเภอรัตนวาปี  และบริเวณแก่งอาฮง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย
 


ชื่อไฟล์ :
               “บั้งไฟพญานาค”  เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจาก
ลำน้ำโขง  จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย   ซึ่งจะเริ่มปรากฎเหนือผิวน้ำ ตั้งแต่ระดับ ๕๐ - ๑๕๐  เมตร  เป็นเวลา  ๕ - ๑๐  นาที แล้วดับหายวับไปในอากาศ  และไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ ไม่มีกลิ่น  ไม่มีควัน  ไม่มีเสียง  ขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่หัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่ โดยจะเริ่มปรากฎให้เห็นตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ ๒๓.๐๐ น.
ตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค  ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีปพญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่ง  จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวกค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้  พญานาคียอมตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวช ให้เรียกขานว่า  “นาค”  เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนเข้าโบสถ์  จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า  “พ่อนาค”  ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา  ๓  เดือน  เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ เหล่าบรรดาพญานาคี นาคเทวี พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งชาวบ้าน เรียกว่า  “บั้งไฟพญานาค”
  “บั้งไฟพญานาค” จึงเป็นปรากฏการณ์น่าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั่วโลก ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓  และคาดว่าจะมี “บั้งไฟพญานาค”  ปรากฎในวันนี้  ซึ่ง     ผู้สนใจ  สามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย เช่น อำเภอรัตนวาปี  อำเภอปากคาด  อำเภอบึงกาฬ และอำเภอบึงโขงหลง ฯลฯ
  ในปีนี้  จังหวัดหนองคายได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้ ในเรื่องเส้นทางการจราจร   ที่พัก   หมู่บ้านโฮมสเตย์      การจัดเตรียมพื้นที่พักแรมสำรองให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรมอีกด้วย
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
               “บั้งไฟพญานาค”  เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจาก
ลำน้ำโขง  จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย   ซึ่งจะเริ่มปรากฎเหนือผิวน้ำ ตั้งแต่ระดับ ๕๐ - ๑๕๐  เมตร  เป็นเวลา  ๕ - ๑๐  นาที แล้วดับหายวับไปในอากาศ  และไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ ไม่มีกลิ่น  ไม่มีควัน  ไม่มีเสียง  ขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่หัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่ โดยจะเริ่มปรากฎให้เห็นตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ ๒๓.๐๐ น.
ตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค  ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีปพญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่ง  จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวกค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้  พญานาคียอมตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวช ให้เรียกขานว่า  “นาค”  เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนเข้าโบสถ์  จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า  “พ่อนาค”  ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา  ๓  เดือน  เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ เหล่าบรรดาพญานาคี นาคเทวี พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งชาวบ้าน เรียกว่า  “บั้งไฟพญานาค”
  “บั้งไฟพญานาค” จึงเป็นปรากฏการณ์น่าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั่วโลก ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓  และคาดว่าจะมี “บั้งไฟพญานาค”  ปรากฎในวันนี้  ซึ่ง     ผู้สนใจ  สามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย เช่น อำเภอรัตนวาปี  อำเภอปากคาด  อำเภอบึงกาฬ และอำเภอบึงโขงหลง ฯลฯ
  ในปีนี้  จังหวัดหนองคายได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้ ในเรื่องเส้นทางการจราจร   ที่พัก   หมู่บ้านโฮมสเตย์      การจัดเตรียมพื้นที่พักแรมสำรองให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรมอีกด้วย
../add_file/
               “บั้งไฟพญานาค”  เป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจาก
ลำน้ำโขง  จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย   ซึ่งจะเริ่มปรากฎเหนือผิวน้ำ ตั้งแต่ระดับ ๕๐ - ๑๕๐  เมตร  เป็นเวลา  ๕ - ๑๐  นาที แล้วดับหายวับไปในอากาศ  และไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ ไม่มีกลิ่น  ไม่มีควัน  ไม่มีเสียง  ขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่หัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่ โดยจะเริ่มปรากฎให้เห็นตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ ๒๓.๐๐ น.
ตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค  ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีปพญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่ง  จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวกค่ำคืนหนึ่งพญานาคีเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขา เนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้  พญานาคียอมตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวช ให้เรียกขานว่า  “นาค”  เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนเข้าโบสถ์  จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า  “พ่อนาค”  ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา  ๓  เดือน  เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ เหล่าบรรดาพญานาคี นาคเทวี พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งชาวบ้าน เรียกว่า  “บั้งไฟพญานาค”
  “บั้งไฟพญานาค” จึงเป็นปรากฏการณ์น่าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั่วโลก ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๓  และคาดว่าจะมี “บั้งไฟพญานาค”  ปรากฎในวันนี้  ซึ่ง     ผู้สนใจ  สามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย เช่น อำเภอรัตนวาปี  อำเภอปากคาด  อำเภอบึงกาฬ และอำเภอบึงโขงหลง ฯลฯ
  ในปีนี้  จังหวัดหนองคายได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้ ในเรื่องเส้นทางการจราจร   ที่พัก   หมู่บ้านโฮมสเตย์      การจัดเตรียมพื้นที่พักแรมสำรองให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรมอีกด้วย


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

../add_file/

สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ :

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว

 

พันธกิจ (Mission)

๑. ขยายเขตเทศบาล

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ

๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา

๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว

 

พันธกิจ (Mission)

๑. ขยายเขตเทศบาล

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ

๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา

๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

 

../add_file/

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว

 

พันธกิจ (Mission)

๑. ขยายเขตเทศบาล

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต ตวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ

๕. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา

๖. พัฒนาบุคลากร เพื่อบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

 ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mt9AhZ3Thu95619.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

      

                   – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

                   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

                   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

                   – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

                   – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

                    ะเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗.

                             (แก้ไขถึงฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔).

                    – พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

                    – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

                        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

                               [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

                      พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

   

ผลการค้นหา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

      

                   – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

                   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

                   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

                   – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

                   – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

                    ะเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗.

                             (แก้ไขถึงฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔).

                    – พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

                    – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

                        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

                               [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

                      พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

   

ผลการค้นหา

../add_file/

 

      

                   – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

                   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

                   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

                   – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

                   – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

                    ะเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗.

                             (แก้ไขถึงฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔).

                    – พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

                    – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

                        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

                               [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

                      พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

   

ผลการค้นหาชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ../add_file/มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : มีผลกระทบตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีผลกระทบตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ../add_file/มีผลกระทบตั้งแต่ วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qZXZ2K3Sun85327.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kHEWYyQSun85529.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TVozlKtSun85805.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lhHczWzSun90014.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fQoYGkPSun90152.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IKmHQPvSun90256.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : U0IO5JKSun90432.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 03vhYUdSun90749.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : T9Mpa2kSun90912.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sSypCT9Mon31211.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aAQOmMuMon34527.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kFU35slMon105116.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VNjERocMon105340.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : M9xwVEgTue32113.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JxIvT7XThu83540.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0O1HzTzThu83650.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : roYPnsoThu84802.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UMGlH2uThu90101.pdf

ชื่อไฟล์ : E9TJL6pFri115516.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7w3SXFxThu91006.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MyZRjWTThu91820.pdf

ชื่อไฟล์ : Alt4zfJFri83514.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lI0DYEsFri83729.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MemklJYFri115807.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZOpSGtMSat122603.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : APiZ0PaFri34433.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CIxpXrZFri34757.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rE1SktUFri34925.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lth9bcaFri35053.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Yyiy6riFri35130.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xp7USfHSun100014.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CcDPFOPWed32845.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mVeHJqxWed34843.pdf

ชื่อไฟล์ : 8SKPaTqWed34155.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0uYS2TDWed34300.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XqpNTqMWed34350.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CmB1skAFri93304.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5vDfkBfFri93513.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NuceJnqFri94155.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3swIdBVThu104255.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9pWIl1RFri113328.pdf

ชื่อไฟล์ : 0c8u4WrTue32503.docx


ชื่อไฟล์ : M7ge0EbTue34939.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qkyHjYMTue35036.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลโพนพิสัย ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓ โทรสาร ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓ เว็บไซต์ http://www.phonphisai.go.th ; เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phonphisainagacity.nk ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลโพนพิสัย ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓ โทรสาร ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓ เว็บไซต์ http://www.phonphisai.go.th ; เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phonphisainagacity.nk ../add_file/เทศบาลตำบลโพนพิสัย ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓ โทรสาร ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑ - ๓ เว็บไซต์ http://www.phonphisai.go.th ; เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/phonphisainagacity.nk

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ๑. นายครใส พรหมประกาย ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓ ๓. นายประสาท ทองจบ ดำรงตำแหน่ง ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖ ๔. นายบุญทวี มีชัย ดำรงตำแหน่ง ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘ นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง ๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่ง ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒ ๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม ดำรงตำแหน่ง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ ๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ๙. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๐๖ พ.ค. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ๑. นายสมเดช สมมาศ ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายชยณัฐ พรหมสาธร ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗ ๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐ ๔. นายวิทยา บุติมุลตรี ดำรงตำแหน่ง ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓ ๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล ดำรงตำแหน่ง ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ๖. นายอุทิตย์ กุลสอน ดำรงตำแหน่ง ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ๗. นายเสถียร สีสงค์ ดำรงตำแหน่ง ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ๑. นายครใส พรหมประกาย ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓ ๓. นายประสาท ทองจบ ดำรงตำแหน่ง ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖ ๔. นายบุญทวี มีชัย ดำรงตำแหน่ง ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘ นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง ๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่ง ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒ ๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม ดำรงตำแหน่ง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ ๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ๙. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๐๖ พ.ค. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ๑. นายสมเดช สมมาศ ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายชยณัฐ พรหมสาธร ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗ ๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐ ๔. นายวิทยา บุติมุลตรี ดำรงตำแหน่ง ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓ ๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล ดำรงตำแหน่ง ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ๖. นายอุทิตย์ กุลสอน ดำรงตำแหน่ง ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ๗. นายเสถียร สีสงค์ ดำรงตำแหน่ง ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ../add_file/ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ๑. นายครใส พรหมประกาย ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายพงษ์ธร ตรีดำรง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ส.ค. ๒๕๔๒ – ๐๑ ธ.ค. ๒๕๔๓ ๓. นายประสาท ทองจบ ดำรงตำแหน่ง ๐๒ ธ.ค. ๒๕๔๓ – ๐๘ ส.ค. ๒๕๔๖ ๔. นายบุญทวี มีชัย ดำรงตำแหน่ง ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๐๘ ม.ค. ๒๕๔๘ นายกเทศมนตรี คณะบริหารประชาชนเลือกโดยตรง ๖. นายณรงค์ศักดิ์ ลิมโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่ง ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒ ๗. นายแพทย์ศัลย์ ประชุม ดำรงตำแหน่ง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ ๘. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ๙. นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล ดำรงตำแหน่ง ๐๖ พ.ค. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ๑. นายสมเดช สมมาศ ดำรงตำแหน่ง ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๒ ๒. นายชยณัฐ พรหมสาธร ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗ ๓. นายวุฒิชัย ปู่วัง ดำรงตำแหน่ง ๐๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๐ ๔. นายวิทยา บุติมุลตรี ดำรงตำแหน่ง ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๑ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๓ ๕. นายสมฤทธิ์ บูชากุล ดำรงตำแหน่ง ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ๖. นายอุทิตย์ กุลสอน ดำรงตำแหน่ง ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖ ๗. นายเสถียร สีสงค์ ดำรงตำแหน่ง ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

ชื่อไฟล์ : – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔). – พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] – พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.๒๕๖๑ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔). – พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] – พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.๒๕๖๑ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ../add_file/ – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔). – พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ – พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] – พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.๒๕๖๑ – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อไฟล์ : dTRlWm7Thu100602.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rXbsogfThu100639.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Cb23xXvThu100728.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Fa5xAYtThu100801.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : f0a5sL3Thu100833.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : S3HZUKOThu100924.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IGtrxSXThu101051.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ue2pGX6Thu101121.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BNRGnUaThu101234.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QdQAsTJThu101323.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : d5IOAPsThu101419.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YNgSE0hThu101507.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย คำขวัญประจำอำเภอ “หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค” อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ – ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี ทิศตะวันออก – ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่ ทิศใต้ – ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันตก – ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน ๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน ๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน ๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน ๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน ๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน ๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน ๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน ๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน ๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น – เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล – เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย) – องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล การศึกษา อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่ – โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง – โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม – โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง – โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง – โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว – โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ – โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓ – วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย – โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา – มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา) เศรษฐกิจ ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่ – ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ – เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส) – บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ – สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่ – ตลาดสด ชอ.เจริญ – ตลาดสดจอมนาง – ตลาดสดโพนบก – ตลาดสดวัดหลวง – ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย การคมนาคม อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้ – รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด – รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ – สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม – สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง – สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด การรักษาพยาบาล อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ) – โรงพยาบาลโพนพิสัย – โรงพยาบาลพิสัยเวช ศาสนา อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้ – วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย – วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้ – วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล – คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง การท่องเที่ยว – ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๓:๐๐น. – นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค – ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช – ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖ – ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘ – เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน ๑๑ – ประเพณีแข่งเรือยาว – ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย คำขวัญประจำอำเภอ “หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค” อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ – ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี ทิศตะวันออก – ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่ ทิศใต้ – ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันตก – ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน ๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน ๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน ๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน ๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน ๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน ๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน ๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน ๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน ๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น – เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล – เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย) – องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล การศึกษา อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่ – โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง – โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม – โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง – โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง – โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว – โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ – โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓ – วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย – โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา – มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา) เศรษฐกิจ ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่ – ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ – เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส) – บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ – สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่ – ตลาดสด ชอ.เจริญ – ตลาดสดจอมนาง – ตลาดสดโพนบก – ตลาดสดวัดหลวง – ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย การคมนาคม อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้ – รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด – รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ – สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม – สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง – สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด การรักษาพยาบาล อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ) – โรงพยาบาลโพนพิสัย – โรงพยาบาลพิสัยเวช ศาสนา อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้ – วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย – วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้ – วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล – คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง การท่องเที่ยว – ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๓:๐๐น. – นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค – ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช – ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖ – ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘ – เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน ๑๑ – ประเพณีแข่งเรือยาว – ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒ ../add_file/อำเภอโพนพิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย คำขวัญประจำอำเภอ “หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค” อำเภอโพนพิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ – ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี ทิศตะวันออก – ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่ ทิศใต้ – ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี) ทิศตะวันตก – ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การแบ่งเขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น ๑๑ตำบล ๑๔๑หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.จุมพล (Chumphon) ๒๖หมู่บ้าน ๒. วัดหลวง (WatLuang) ๗หมู่บ้าน ๓. กุดบง (Kut Bong) ๑๑หมู่บ้าน ๔. ชุมช้าง (Chum Chang) ๗หมู่บ้าน ๕. ทุ่งหลวง (ThungLuang) ๑๑หมู่บ้าน ๖.เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) ๑๑หมู่บ้าน ๗. นาหนัง (Na Nang) ๘หมู่บ้าน ๘. เซิม (Soem) ๗หมู่บ้าน๙.บ้านโพธิ์ (Ban Pho) ๗หมู่บ้าน ๑๐. บ้านผือ (Ban Phue) ๗หมู่บ้าน ๑๑. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) ๗หมู่บ้าน ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น – เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล – เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย) – องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล การศึกษา อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ๑๑แห่ง ได้แก่ – โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง – โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม – โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง – โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง – โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว – โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ – โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล – โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.๓ – วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย – โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา – มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว) – มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา) – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา) เศรษฐกิจ ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร ๖แห่ง ได้แก่ – ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ – ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาลเท็กซ์ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ – เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส) – บิ๊กซี อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ – สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง – ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่ – ตลาดสด ชอ.เจริญ – ตลาดสดจอมนาง – ตลาดสดโพนบก – ตลาดสดวัดหลวง – ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย การคมนาคม อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้ – รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด – รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ – สาย ๒๒๔อุดรธานี-นครพนม – สาย ๒๒๘หนองคาย-บ้านแพง – สาย ๙๔๓บริษัท ๔๐๗พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๙๔๓บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ – สาย ๔๑๙๓หนองคาย-ปากคาด การรักษาพยาบาล อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน ๒แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ) – โรงพยาบาลโพนพิสัย – โรงพยาบาลพิสัยเวช ศาสนา อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้ – วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย – วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย – วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช วัดในคริสต์ศาสนา ดังนี้ – วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล – คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง การท่องเที่ยว – ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา ๐๖:๐๐น.-๑๓:๐๐น. – นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค – ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช – ประเพณีบุญเดือน ๖แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๖ – ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม ๑ค่ำเดือน ๘ – เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน ๑๑ – ประเพณีแข่งเรือยาว – ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒

ชื่อไฟล์ : - วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: - วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย ../add_file/- วัดมณีโคตร เพื่อกราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนพิสัย

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : - วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: - วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง ../add_file/- วัดไทย ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงเชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : - ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: - ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ../add_file/- ตลาดนัดไทย-ลาว จะมีประจำทุกวันเสาร์และวันอังคารเท่านั้น ตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องฝั่งลาว และไทยจะนำสินค้าเข้ามาขายในที่แห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่่ ช่วงเวลาน่าเดินชมสินค้าเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย ../add_file/ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้เป็นองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เป็นสินค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : กฎหมายจัดตั้ง รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5 กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14 กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: กฎหมายจัดตั้ง รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5 กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14 กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7 ../add_file/กฎหมายจัดตั้ง รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5 กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14 กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับย่อ) ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 524 ลว. 21 ก.พ. 56 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลว. 16 ส.ค. 60 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลว. 3 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลว. 19 ม.ค. 61 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลว. 19 ต.ค 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1713 ลว . 29 เม.ย. 62 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 ตอบข้อหารือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 ลว. 26 ธ.ค 59 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7033 ลว. 31 พ.ค. 61 เรื่อง ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปิดงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076 ลว. 4 มิ.ย. 61 เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับย่อ) ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 524 ลว. 21 ก.พ. 56 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลว. 16 ส.ค. 60 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลว. 3 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลว. 19 ม.ค. 61 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลว. 19 ต.ค 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1713 ลว . 29 เม.ย. 62 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 ตอบข้อหารือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 ลว. 26 ธ.ค 59 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7033 ลว. 31 พ.ค. 61 เรื่อง ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปิดงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076 ลว. 4 มิ.ย. 61 เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ../add_file/แผนพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับย่อ) ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 524 ลว. 21 ก.พ. 56 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลว. 16 ส.ค. 60 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลว. 3 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลว. 19 ม.ค. 61 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลว. 19 ต.ค 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1713 ลว . 29 เม.ย. 62 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 ตอบข้อหารือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 ลว. 26 ธ.ค 59 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7033 ลว. 31 พ.ค. 61 เรื่อง ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปิดงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076 ลว. 4 มิ.ย. 61 เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ชื่อไฟล์ : rptW3LXThu114753.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6sxL9LJThu115001.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AJa9bpkThu115106.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rdqZz4KFri102115.pdf

ชื่อไฟล์ : 1KAYMeDSun75458.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kjkBMcJFri102249.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : eAsREFTFri102636.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : e7H6PvRSun74844.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GZDIkAtSun75036.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8DqjftnSun75751.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : haCw1nvWed100256.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Kd6DupuWed101049.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zlWqaLdThu90632.pdf

ชื่อไฟล์ : i0B7XOSMon90733.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gLpBLarThu90811.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : V5hDcDxFri12436.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UXv1uXbFri13308.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HHxb9TPFri14213.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CcAoWjoFri14253.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kBVUHSvFri14647.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6sSQ9saFri15224.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OY5imd8Fri20126.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vcPjpkAMon85954.pdf

ชื่อไฟล์ : PWjqGBhMon90315.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nLAcsIyMon91342.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อไฟล์ : สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ../add_file/ สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MqGrzwrFri113522.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Or56gqZFri113853.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7RVckehFri114035.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : yb3lXTgThu104830.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Kx2AGcuMon33653.pdf

ชื่อไฟล์ : A2CWTQ9Mon35833.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : JZaonsKTue30648.pdf

ชื่อไฟล์ : 9f1dZQBTue31111.pdf

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 4TqSjhHMon22132.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zSCblxJMon22411.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BB8YGN3Thu93125.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kRYAmMcMon30521.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : OeanSYvMon31612.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZXIWgKFMon31716.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mV4uEhrMon31829.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gOg8Or6Mon32346.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yJxcaMPMon32428.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nKbklFzMon33032.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 157tmiTMon33231.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7NSnG16Mon33456.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TlgEwgeMon33630.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kyg55ECMon33743.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Sr3auzpMon33956.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7ygrns7Mon34143.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hzoKgWwMon34401.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3KSzVtcWed95143.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2WMN7qqWed95415.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NTEJWG6Thu95759.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4xnHA6QThu95952.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CoYYJN8Thu100058.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zKvKhW1Thu100152.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LCMS05FThu100243.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : quY4pFEThu100341.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jUlh6YrThu100614.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cg6jhz1Thu100721.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CHsGMSMThu100806.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EMQT0ooThu100845.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : x5TDEfMThu100958.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YR9SG3pThu101230.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wmLrAwhThu101437.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XXrzVXNThu101642.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gm8BeiiThu101829.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : knG4bVNThu102037.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZcLHBXIThu102215.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XzQ3CikThu102313.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PMFy9pIThu101546.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IogBWuoSun105647.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fQJq5ZfSun105934.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mQI8VJsSun110217.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : b6fRanWSun110331.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qUAY064Sun110426.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : v1XVOtLFri110627.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rIXbtasMon22522.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : A0LQLvOMon23135.pdf

ชื่อไฟล์ : WtQNSdnMon23437.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : U4EccYzMon41759.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KgPUvd6Mon35534.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : f52zghnMon31851.pdf

ชื่อไฟล์ : vmc7UmyMon41136.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xWS5pRVMon41848.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tm93RpGMon41911.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fFENQPxMon42524.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1w67hrHTue93825.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8KocNzTTue95059.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : T206FxYMon22306.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QZT2cbSMon101355.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2WfjzcXMon101658.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XRjAxATTue24801.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Y9Kxff6Fri14045.jpg

ชื่อไฟล์ : ExDz71QTue111520.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sDfqrBWTue113109.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rI2SEx0Tue113326.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pvh9uKITue113441.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : InvrwpcTue113536.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mJ4IHIoTue113631.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : msq9bbLTue13035.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5qk59RpWed15143.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1Gdl6JiMon10205.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ ๑.ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ๒. หรือมีผลตรวจหาเขื้อ - ไม่พบเขื้อใน ๗๒ ชั่วโมง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ ๑.ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ๒. หรือมีผลตรวจหาเขื้อ - ไม่พบเขื้อใน ๗๒ ชั่วโมง ../add_file/สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ ๑.ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ๒. หรือมีผลตรวจหาเขื้อ - ไม่พบเขื้อใน ๗๒ ชั่วโมง